האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10916 נרטיב: עיון רב-תחומי

10916 נרטיב: עיון רב-תחומי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס הפואטיקה של הסיפורת, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט (‏כתיבה‎)‏; נגה שי (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' שולמית אלמוג, פרופ' אורה לימור, ד"ר ערן חיות (‏חלק מפרק 4‎)‏, ד"ר עמית מרכוס, ד"ר אילה עמיר

מושג הנרטיב חרג זה מכבר מתחום התאוריה של הסיפורת וחדר למגוון תחומי ידע. על רקע הנרטולוגיה הסטרוקטורליסטית הקלאסית (‏כפי שהוצגה בקורס הפואטיקה של הסיפורת‎)‏, קורס רב-תחומי זה בוחן את גלגוליו של המושג בארבעה תחומים: משפט, היסטוריה, פסיכולוגיה של שיח ונרטולוגיה פוסט-קלאסית. באמצעות קריאה צמודה וביקורתית ודיון תאורטי ב-16 מאמרים. הקורס עוקב אחר אופן השימוש במושג הנרטיב ואחר המובנים השונים שניתנו לו, ואגב כך בוחן את תפקיד הסיפור בשלל היבטיה של החוויה האנושית. גישת הקורס היא תיאורית, אך בכל אחד מהתחומים מוצגות עמדות נוגדות. הפרקים כוללים נספחים, המסבירים מושגים תאורטיים שמופיעים במאמרי הקורס, ותפקידם לתת רקע ולהסביר את המסגרת הקונספטואלית לכל אחד מהמאמרים.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על ספר הקורס, נרטיב – עיון רב-תחומי (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2009‎)‏, שמשולב בו מדריך למידה, וכן על מקראת מאמרים.

פרק 1

הקדמה

פרק 2

נרטיב ומשפט

פרק 3

נרטיב והיסטוריה

פרק 4

נרטיב ופסיכולוגיה של שיח

פרק 5

נרטיב ונרטולוגיה פוסט-קלאסית (‏פלודרניק‎)‏


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. הקורס יוצע ללמידה בפעם האחרונה בסמסטר ב2019.