האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת

10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים דוחות כספיים מאוחדים, חשבונאות פיננסית א, חשבונאות פיננסית ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, פרופ' חיים פלק, רו"ח

אחראי אקדמי: רו"ח שלומי שוב

יועצים: פרופ' יורם עדן, פרופ' יוסי אהרוני, פרופ' גילה בינסטי, ד"ר דן וייס

הקורס נועד להקנות ולהעמיק את הידע של כללי החשבונאות המקובלים והדיווח החשבונאי.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על הספר חשבונאות פיננסית חדשה – IFRS 2010 מאת שלומי שוב וגיל כץ, בנושאים הבאים:

  • מכשירים פיננסיים: הצגה

  • רווח למניה

  • תשלום מבוסס מניות

  • מבוא ורקע לחשבונאות בתנאי אינפלציה

  • השפעות השינויים בשערי החליפין על מטבע חוץ

  • דווח מגזרי פעילות


1 עד סמסטר א2019 הקנה הקורס 4 נ"ז. אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.