האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10978 אוכל, חברה ותרבות

10978 אוכל, חברה ותרבות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / סוציולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / אנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים שיטות מחקר איכותניות, תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: ד"ר דפנה הירש

יועצים: פרופ' ליאורה גביעון, פרופ' מוטי רגב

אוכל ואכילה הם הרבה יותר מסיפוק של צורך פיזיולוגי. האכילה היא פעולה חברתית, והיא רוויה במשמעויות תרבותיות ופוליטיות. ייצור וצריכת האוכל מארגנים יחסים ומוסדות חברתיים; לאוכל ולאכילה יש משמעויות תרבויות; אוכל הוא גם משאב פוליטי – הן ברמה החומרית והן ברמה הסמלית. לפיכך, מחקר האוכל קושר בין מחקר של פרקטיקות יומיומיות למבנים ומוסדות חברתיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים.

הקורס מתמקד בסוגיות מרכזיות במחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי של האוכל, בדגש על מחקרים העוסקים באוכל כמוצר צריכה, ובהיבטים החברתיים והתרבותיים של צריכת האוכל.

נושאי הלימוד

חומרי הקורס