האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10982 רגולציה: סמינר מחקר

10982 רגולציה: סמינר מחקר‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם כתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

ידע קודם: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע מומלץ: המשפט המינהלי של ישראל

פיתוח הקורס: ד"ר אור קרסין.

פיתוח מדריך הלמידה: ד"ר לילך ליטור

אחראי אקדמי: פרופ' ארז צפדיה

יועצים: פרופ' אורן פרז, פרופ' דוד לוי-פאור

רגולציה (‏אסדרה בעברית‎)‏ היא כלי שלטוני מרכזי בידי מוסדות המדינה והשלטון המקומי שנועד להבטיח שאנשים, תאגידים, ופירמות פועלים בהתאם למדיניות ציבורית רצויה. רגולציה משפיעה על חיי היום יום של כולנו בדרכים גלויות ונסתרות ועל כל תחומי הכלכלה והחברה. כיום הפכה הרגולציה לכלי המרכזי מבין כלי המדיניות השונים.

בקורס נלמד גישות שונות המסבירות את היווצרותה של רגולציה, ונבחן את הכלים הרגולטורים השונים והמגוונים ליישום מדיניות ולהתמודדות יעילה עם בעיות של אי-ציות. בנוסף לעבודת המוסדות המדינתיים והמקומיים נדון ונבחן את תפקידם המתרחב של גופים על-לאומיים ולא מדינתיים בתחום. לבסוף נבחן את השימוש בטכנולוגיות לשם ביצוע אסדרה ורפורמות רגולטוריות.

הקורס מעניק לסטודנטים ולסטודנטיות כלים חיוניים לתפקידי ניהול בגופי שלטון מדינתיים ומקומיים, בתאגידים ציבוריים, בעמותות ובפירמות פרטיות, כלומר בגופים מאסדרים ומאוסדרים כאחד. לצדם הוא מקנה מיומנויות ניהול וחשיבה מרכזיות לעבודה במוסדות, וגם מכין באופן מיטבי לקראת לימודים מתקדמים בתחומי המדיניות הציבורית והניהול.

חובות הקורס מבוססות על פיתוח ולמידה מתמשכת של נושא רגולטורי בישראל אשר יבחר על ידי כל סטודנט.ית עפ"י עניין אישי. המטלות משמשות לבניה הדרגתית ומונחה של עבודה פרה סמינריונית אשר תוגש בסוף הסמסטר הראשון ללימודי הקורס. בסמסטר השני ללימודי הקורס יתקיים סמינר חובה שבמהלכו הסטודנטים ירחיבו את העבודה הפרה סמינריונית לעבודה סמינריונית מלאה. העבודה הסמינריונית המלאה תוגש עם סיום הסדנה.

מבנה הקורס

בסמסטר א יילמדו חומרי הקורס ובסופו תוגש עבודה פרה סמינריונית. בסמסטר ב ישתתפו הסטודנטים בסדנת חובה, ובסופה יגישו עבודה סמינריונית.

חומר הלימוד


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.