האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11311 סמינר מחלקתי בינתחומי- סוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת ומדיניות ציבורית (‏אנגלית‎)‏

11311 סמינר מחלקתי בינתחומי- סוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת ומדיניות ציבורית (‏אנגלית‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / סוציולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / אנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: 60 נקודות זכות לפחות באחד מתחומי הלימוד של המחלקה: סוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת, ומדיניות ציבורית (‏בכפוף לתכנית לימודים מאושרת באחד מתחומי הדעת במחלקה‎)‏. וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

הסמינר המחלקתי הבינתחומי נועד לטפח סטודנטים במחלקה המהווים עתודה לאחת משלוש תכניות המחקר הקיימות לתואר שני – לימודי דמוקרטיה, מדיניות ציבורית, ולימודי תרבות – ולתוכניות עתידיות, ובכלל זה תואר שלישי. במהלך הסמינר יפגשו הסטודנטים את אנשי הסגל הבכיר במחלקה ויחשפו לתחומי המחקר שלהם ולמהלך העבודה המחקרית שלהם. היכרות זו עם אנשי הסגל הבכיר תחזק את הסוציאליזציה האקדמית לה זוכים הסטודנטים במחלקה.

הסמינר הוא בינתחומי ומשלב את ארבעת תחומי הדעת במחלקה: סוציולוגיה, מדע המדינה, תקשורת, ומדיניות ציבורית. לטיפוח חשיבה בינתחומית, הסמינר יציע לדיון נושא אחד, אשר ילובן מנקודת המבט הדיסציפלינרית של ארבעת התחומים השונים במחלקה. נושא זה יכול לכלול תמה מחקרית המשותפת לארבעת התחומים או לחילופין דיון מתודולוגי בסוגיות מן המחקר במדעי החברה הרלוונטי לעשייה המחקרית במחלקה.

הסמינר הוא סמסטריאלי. ויכלול 8 מפגשי חובה, במהלכם ייחשפו הסטודנטים לגישות וידע עיוני, תיאורטי ואמפירי ביחס לסוגיה שעומדת במרכז הקורס. הסטודנטים יתבקשו לקרוא מאמרים מתוך רשימת הקריאה שירכיבו מורי הקורס ובמהלך השיעורים יתקיים דיון ביקורתי ומקיף ביחס למאמרים והגישות התחומיות השונות כלפי הסוגיה שעומדת לדיון. במהלך הסמינר הסטודנטים יתבקשו להציג רפרט.

השתתפות הסטודנטים במפגשי הסמינר היא חובה ובמהלך הקורס יהיה על הסטודנטים להציג רפרט.

הקורס מועבר ע"י הסגל הבכיר במחלקה.

כל פעולות ההוראה בקורס – אינטראקציה עם המנחה, ההרצאות, הדיונים, הרפרטים וחומרי הקריאה – יתקיימו באנגלית.

בקורס תהיה אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית. כתיבת העבודה תהיה בעברית.

The departmental seminar is designed to prepare students for pursuing one of the department's three current master's degree research programs (‏democracy studies, public policy, and cultural studies‎)‏ - and other future programs, including a PhD.

During the seminar, students will meet the senior faculty members, and will become acquainted with their research areas and research work. These interactions will help bolster the students’ academic socialization.

The seminar is interdisciplinary and combines the four disciplines in the department: sociology, political science, communication, and public policy.

In order to foster interdisciplinary thinking, one topic for discussion will be proposed during each seminar, drawing upon all four departmental disciplines. The subject may include a research theme common to all four fields, or a methodological discussion of issues in the social sciences relevant to research work in the department.

The seminar is a semester course, and will include eight mandatory sessions, in which students will be introduced to theoretical and empirical approaches in relation to the issue at the center of the course. Students will be asked to read articles from the reading list compiled by the course instructors. During the sessions, the articles will be analyzed and comprehensively discussed, using a variety of disciplinary approaches.

Student participation in the seminar sessions is mandatory. Students are expected to present a report during the course of the seminar.

The seminar is taught by senior departmental faculty.

All teaching activities in the course – interaction with the instructor, lectures, discussions, reports and reading materials – will be conducted in English.

Writing of a seminar paper is optional. The paper will be written in Hebrew.