האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו

12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל גוטמן, ד"ר משה ברנט

יועצים: פרופ' ברוך זיסר, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' ברוך קני-פז

נפילתם של המשטרים הטוטליטריים בגוש המזרחי שימשה, לדעת רבים, עדות לניצחונה של הדמוקרטיה הליברלית בנוסח המערב. למרות זאת, לדעת רבים אחרים זו מצויה במשבר: ניכור, אדישות, חוסר השתתפות במוסדות הפוליטיים וחוסר שביעות רצון מהמפלגות ומההנהגות. בנוסף, תהליכים של גלובליזציה מואצת מחד גיסא, והגירה שהפכה את החברות המערביות לרב-תרבותיות מאידך גיסא, מטילים ספק בכמה מהנחות היסוד של הליברליזם באשר למעמדה ולאופיה של מדינת הלאום.

נושאי הלימוד

הקדמה

גישות דמוקרטיות שונות

בעיות בדמוקרטיה ובתאוריה הדמוקרטית

הלימוד בקורס מבוסס על מקראה ועל מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.