האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12401 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב

12401 היסטוריה, חברה ומדעי החברה ב‏

3 נקודות זכות

שיוך:

תנאי קבלה: הקורס היסטוריה, חברה ומדעי החברה א.

פיתוח הקורס: מורי התכנית

בשדה המחקר ההיסטורי נקוטות כיום מגוון שיטות מחקר וגישות המשקפות קשרי גומלין פוריים עם דיסציפלינות אחרות ובהן ספרות, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכלכלה, תוך שימוש בחלק משיטות הניתוח המקובלות בהן. על הלומדים לתואר שני להכיר גישות אלה כדי שיוכלו לנסח בעתיד תכנית מחקר עצמאית וליישמה. בקורס זה נדון בגישות ובשיטות אלה ובפוטנציאל הגלום בהן בחקר ההיסטוריה.

הדיונים ההיסטוריוגרפיים המרכזיים בני ימינו ייבחנו באור ביקורתי. דגש מיוחד יושם על מושג "הזהות" במחקר ההיסטורי; "תרבות עממית", "מגדר" ו"מין" כקטגוריות ניתוחיות; יתרונותיה ומגבלותיה של ההיסטוריה שבעל פה ותרומתם של חקר השפה והמרחב. כמו כן יתנסו הסטודנטים בשיטות מחקר בסיסיות – כניתוח טקסטואלי ועיבוד נתונים כמותיים, ומתקדמות – כניתוח השוואתי, ניהול ושימוש בראיונות. שיטות אלה ידונו ויתורגלו תוך ניתוח מודרך של מקורות כתובים.

הלימוד בקורס מבוסס על קריאת מאמרים ועל מפגשים במתכונת של קבוצת קריאה ודיון.

נושאים מרכזיים

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות חובה ולהשתתפות פעילה במהלך כל הקורס.

בחלק זה של הקורס, שיילמד בסמסטר ב, יידרשו הסטודנטים להציג בכיתה רפרט, שישמש בסיס לעבודה המסכמת בקורס.