האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12425 ספרות חז"ל כמקור היסטורי: גישות משתנות

12425 ספרות חז"ל כמקור היסטורי: גישות משתנות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' אופיר מינץ-מנור

הקורס מציע עיון ביקורתי בסוגיה מתודולוגית מרכזית בחקר ספרות חז״ל - שאלת המהימנות ההיסטורית של המקורות. כידוע, החיבורים שנכללים בקורפוס החז״לי הם חיבורים שעוסקים בעניינים הלכתיים, בפרשנות המקרא ובנושאים מגוונים אחרים אך כמעט שאינם עוסקים בעניינים בעלי אופי היסטורי. שאלת ההיסטוריות של כתבי חז״ל או האפשרות להפיק מהם מידע היסטורי העסיקה את חוקרי הספרות הזו מראשיתה, ובשלושים השנים האחרונות חלו תמורות גדולות בעניין זה. באופן מסורתי, היסטוריונים של תקופת חז״ל טענו כי אף על פי שאופייה של הספרות הזו אינו היסטורי, אפשר לחלץ ממנה, באופן פוזיטיביסטי, מידע מהימן. כחלק ממגמות רחבות יותר בחקר ההיסטוריה במחצית השנייה של המאה העשרים החלו חוקרי חז״ל לפקפק בגישה הפוזיטיביסטית הזו. בין החוקרים יש כאלה ששללו מכל וכל את היכולת "לקרוא" היסטוריה מספרות חז״ל ויש כאלה, בעקבות אנשי אסכולת ה"ניו-היסטוריציזם" שהחלו לחקור היבטים היסטוריים בספרות חז״ל אך מכיוונים שונים א-פוזיטיביסטיים. בקורס יידונו מחקרים מרכזיים המייצגים כל אחת מהגישות כדי לאפשר לסטודנטים להעמיק את הבנתם בנוגע לכל אחת מהן, ועל מנת לאפשר להם לגבש את עמדתם בנושא. נוסף על קריאה במחקרים המשניים תיערך בקורס קריאה של מקורות חז״ל בראי כל אחת מהגישות.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.