האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12427 המזרח התיכון בין מלחמות עולם: יחסים בין-עדתיים ובין-דתיים

12427 המזרח התיכון בין מלחמות עולם: יחסים בין-עדתיים ובין-דתיים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של המזרח-התיכון בעת החדשה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית תואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר נוגה אפרתי

המזרח התיכון עוצב כרצף של מדינות-לאום בין שתי מלחמות העולם. אך, בחלוף כמאה שנה, הפכו רבות ממדינות המזרח התיכון זירות למאבק בין כוחות אתניים, דתיים, סקטוריאליים וחברתיים, ודומה כי הסדר האזורי הישן קורס לנגד עיננו. הקורס יעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם התקופה שבין מלחמות העולם והסדר החדש שהתעצב בה. עיראק וקהילותיה הרבות: הדתיות (‏מוסלמים, נוצרים, יהודים, יזידים ועוד‎)‏, סקטוריאליות (‏סונים ושיעים‎)‏, אתניות (‏ערבים וכורדים‎)‏, ושבטיות – תשמש מקרה חקר. הקורס יבחן את השינויים שחלו במעמדן של הקהילות המגוונות במזרח התיכון ובדפוסי היחסים ביניהן עם הקמת המדינות החדשות. הקורס יבחן, מחד גיסא, את מוסדותיה של "המדינה הקולוניאלית" שמיסדו את ההפרדה וקבעו את יחסי הכוחות בין הקהילות השונות; ומאידך גיסא, יסקור את הדיאלוג ושיתופי הפעולה החברתיים והתרבותיים הבין-עדתיים והבין-דתיים שהתפתחו במדינה החדשה סביב סוגיות לאומיות, פוליטיות, משפטיות ומגדריות. הסטודנטים יכירו את הוויכוח על "מלאכותיותה של עיראק" וידונו בשאלה אם שיתופי הפעולה העל-כיתתיים מפריכים את הטענה שמדינת-הלאום העיראקית הייתה, ונותרה, יצירה מלאכותית.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.