האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12434 פולמוסים ועימותים ציבוריים מבעד לעיתונות היהודית: העיתונות במזרח אירופה כמקרה מבחן (‏1939-1856‎)‏

12434 פולמוסים ועימותים ציבוריים מבעד לעיתונות היהודית: העיתונות במזרח אירופה כמקרה מבחן (‏1939-1856‎)‏‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: ד"ר רוני באר מרקס

החל משנות השלושים של המאה ה-19 התפתחה באירופה עיתונות חדשות יהודית, ובתוך עשורים אחדים התפשטה גם למרחבים גיאוגרפיים אחרים. הייתה זו תופעה מודרנית, ששיקפה את ההשפעה הגוברת של דפוסי תקשורת אירופאיים על החברה היהודית ואת התמורות הגדולות בארגון החברתי ובהרגלים התרבותיים של היהודים. העיתונות הציעה דרך חדשה לקשר ולגיבוש זיקה קיבוצית בעת שהקהילה המסורתית איבדה את מעמדה והקשרים הקדם-מודרניים נחלשו. העיתונות הרחיבה את הגבולות הגיאוגרפיים של הזהות היהודית וקישרה בין בני קהילות מרוחקות, בה בעת היא גיבשה קהילות קוראים על בסיס שייכות מגזרית – פוליטית, אידיאולוגית, חברתית או דתית.

העיתונות צמחה ונעשתה זירה ציבורית מודרנית שבה נדונו שאלות יסוד ובה לובנו הנושאים המרכזיים שהעסיקו את הציבור היהודי בתקופה של תמורות חברתיות, פוליטית, תרבותיות, כלכליות ואידיאולוגיות. העיתונות שיקפה את הלכי הרוח שרווחו בקרב הציבור ונתנה ביטוי לעמדות השונות שנשמעו. עם זאת, היא גם הייתה מוקד כוח שהשפיע על "סדר היום" ותרם לעיצובה ולגיבושה של המציאות. בין "המציאות הממשית" לבין "תמונת המציאות" כפי שהשתקפה בעיתון התפתחו והתחוללו יחסי גומלין.

במרכז המחקר ההיסטורי והסוציולוגי שהתפתח בעשורים האחרונים עומדת למבחן האינטראקציה הזו שבין הטקסט העיתונאי לבין הקונטקסט ההיסטורי שבמסגרתו פעל הטקסט העיתונאי, כמו כן עומדים למבחן תפקידיה החברתיים והכלכליים של העיתונות, כיצירה ספרותית דינמית המתחדשת בפרקי זמן קבועים. קורס זה מבקש להשתלב במגמה המחקרית החדשה הזו. מטרתו להתחקות אחר היווצרותו של מרחב ציבורי חדש זה שבו התגבשה דעת הקהל היהודית המודרנית, תוך התמקדות בפולמוסים ובמאבקים שהסעירו את הציבור היהודי בעיקר סביב סוגיות מפתח בהן שאלות של זהות לאומית, דתית ותרבותית, וזיקה ומחויבות פוליטית - שאלות שהיו להן היבטים אידיאולוגיים ומעשיים גם יחד.

בצד הדיון בעיצוב הזהות, ניתן את הדעת גם להיבטים כלכליים וטכניים הקשורים בהתגבשותם, בהדפסתם ובהפצתם של העיתונים, נבחן את מקומו של השלטון בכלל ואת מדיניות הצנזורה שלו בפרט ונעמוד על הדינמיקה שבין עורכי העיתונים, הכותבים והקוראים.

הקורס יתמקד בעיתונות בלשונות היהודיות (‏עברית ויידיש‎)‏ שצמחה במזרח אירופה החל מאמצע המאה ה-19 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה. כדי לחדד את התמונה ולהעמיק את המבט ההשוואתי נפנה בסוגיות אחדות את המבט לעיתונות היהודית שנדפסה בלשונות הסביבה (‏דהיינו רוסית או פולנית‎)‏ ובמקרים אחרים לתופעות מקבילות שהתרחשו בנקודות זמן שונות ובמרחבים גיאוגרפים אחרים. כך למשל נבחן את הלכי הרוח ששיקפה העיתונות היהודית במצרים ובגרמניה בסוגיית ההיבדלות מול ההתערות, נבחן את האפשרות שהציעה העיתונות האורתודוקסית בגרמניה כמענה לאתגר התיקונים בדת; נבחן את עיתוני הפועלים של המהגרים היהודים באמריקה, ואת העיתונות היהודית בארץ ישראל בסוגיית הבחירה בארץ היעד למהגרים.

נושאים מרכזיים

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

דרישות הקורס

מטלה (‏30%‎)‏ ומטלה מסכמת (‏70%‎)‏.

יש להגיש את המטלה המסכמת עד חודשיים מיום סיום הסמסטר.

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎)‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏הנוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.

2 הלימוד בכיתה כפוף למספר הנרשמים. במקרים בהם מספר הנרשמים נמוך, הקורס יתקיים באופן מקוון בלבד.