האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12449 היסטוריה תרבותית של הגליל בשלהי העת העתיקה

12449 היסטוריה תרבותית של הגליל בשלהי העת העתיקה‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בהיסטוריה.

פיתוח הקורס: פרופ' אופיר מינץ-מנור

הקורס יתמקד במספר תופעות היסטוריות-תרבותיות מרכזיות שהתקיימו בגליל בין המאות הרביעית והשביעית לספירה ויעסוק במערכת הזיקות שבין התופעות. הגליל היה מרכז החיים של התרבות היהודית בתקופה זו ומכאן ההתמקדות במרחב גיאוגרפי זה. הדיונים יעסקו הן בזיקות הפנים תרבותיות היהודיות, הן בזיקות לתרבות הנוצרית והשומרונית בנות הזמן. הדיונים הקלאסיים בנושא התרכזו רובם ככולם בספרות חז״ל ובקורס זה נתמקד במספר תופעות תרבותיות (‏טקסטואליות וחומריות כאחת‎)‏ שנמצאות מחד גיסא בקשר עם ספרות חז״ל הקלאסית ועם זאת עומדות בפני עצמן ואולי אף מייצגות תת-קבוצות נבדלות בתרבות היהודיות בת הזמן.

חומרי הלימוד

מקראות מחקרים ומקורות.

נוכחות והשתתפות

הסטודנטים נדרשים לנוכחות בכל המפגשים ולהשתתפות פעילה במהלך הקורס.


1אפשר לכתוב בקורס עבודה סמינריונית (‏‏לאחר סיום הקורס בהצלחה‎‎)‏‏. העבודה מזכה ב-2 נ"ז (‏נוספות לנ"ז של הקורס‎)‏.