האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13009 חשבונאות ניהולית

13009 חשבונאות ניהולית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / חשבונאות

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל עסקים.

פיתוח הקורס: פרופ' יהושע לבנת (‏כתיבה‎)‏, ד"ר יאיר בהר, פרופ' ניצה גרי, רו"ח אהרון פילין, ד"ר יעקב קמין

יועצים: פרופ' חיים פלק, פרופ' בעז רונן, ד"ר יעקב גולדשמיט, ד"ר משה וייסמן, ד"ר אריה נחמיאס

מטרות הקורס

הכרת מערכת החשבונאות הניהולית וההבדלים בינה לבין מערכת החשבונאות הפיננסית; הכרת שיטות תמחיר ומערכת התמחיר בעסק ככלי לקביעת עלות מוצרים ושרותים; הכרת המידע הרלוונטי מתוך מערכת החשבונאות הניהולית לקבלת החלטות שונות; הכרת השימוש במערכת התמחיר למטרות בקרה ניהולית.

נושאי הלימוד

מטרות החשבונאות הניהולית; הגדרת עלויות וסיווגן; מערכת תמחיר הזמנה; מערכת תמחיר תהליך; שיטות שונות להעמסת עלויות עקיפות; מרכזי עלות ומרכזי רווח; העמסת עלויות מחלקות שירות על מחלקות יצרניות; עלויות משותפות ומוצרים שותפים; ניתוח נקודות האיזון: היחסים בין עלות, מחיר והיקף הפעילות; שיטות תמחיר ספיגה לעומת תמחיר תרומה; תמחיר מבוסס פעילויות (‏Activity-Based Costing‎)‏; ניתוח עלויות רלוונטיות לקבלת החלטות; הכנת תקציב ומושג התקציב הגמיש; מערכת תמחיר; תקן – ניתוח סטיות בתמחיר, בקרה ניהולית.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס וחוברת אירועים.