האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14009 שיטות מחקר בחינוך

14009 שיטות מחקר בחינוך‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, או ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית.

פיתוח הקורס: ד"ר אבישי אנטונובסקי, פרופ' רות בייט-מרום

מטרות הקורס

 • להתוודע למחקר הכמותי ולמחקר האיכותני במדעי החברה בכלל ובשדה החינוך בפרט, תוך הבנת המשותף והמבחין ביניהם ברמה המושגית והמעשית.

 • להקנות כלים להערכה ביקורתית של מחקרים קיימים במדעי החברה ובחינוך.

 • להקנות כלים לתכנון מערכי מחקר רלוונטיים לשדה החינוך כבסיס ליישומם העתידי בתחומים של מערכות למידה וטכנולוגיות למידה.

נושאי הלימוד

 • פתיחה – על ההבדל המהותי בין שתי פילוסופיות מחקריות שהקורס יעסוק בהן: המחקר הכמותי והמחקר האיכותני.

 • חלק א: המחקר הכמותי – מושגי יסוד במחקר הכמותי; עקרונות המדידה; הסקר; הניסוי.

 • חלק ב: המחקר האיכותני – הבסיס המושגי והנחות היסוד של המחקר האיכותני; איסוף נתונים במחקר האיכותני; עקרונות ניתוח נתונים במחקר האיכותני; חקר מקרה ומחקר פעולה.

 • חלק ג: אחרית דבר – אתיקה במחקר; סטנדרטים להערכת מחקר; שילוב שיטות.

חומר הלימוד

 • פרקים מיחידות הלימוד של הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

 • הספר מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום מאת א' שקדי (‏רמות, 2003‎)‏.

 • מדריך למידה הכולל מאמרים הנוגעים לחלק ב של הקורס.

 • הרצאה מוקלטת באתר הקורס בנושא המחקר האיכותני.