האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14009 מחקר כמותי בחינוך

14009 מחקר כמותי בחינוך‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה

שיוך נוסף: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, או לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, או ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית.

פיתוח הקורס: ד"ר זהר רוסו, ד"ר גל בן-יהודה, ד"ר אבישי אנטונובסקי, פרופ' רות ביייט-מרום

מטרות הקורס

 • הקניית תשתית תאורטית ומתודולוגית הנחוצה לתכנון מערכי מחקר רלוונטיים לשדה החינוך.

 • היכרות עם מערכי מחקר שונים והבנת יתרונותיהם וחסרונותיהם.

 • היכרות עם מבחנים סטטיסטיים ועם התאמתם לניתוח נתוני מחקר שונים.

 • הקניית כלים להבנת ממצאי מחקרים כמותיים ולקריאת מידע המוצג בצורה גרפית.

 • הקניית כלים להערכה ביקורתית של מחקרים כמותיים בחינוך.

 • היכרות עם סביבת העבודה של SPSS.

נושאי הלימוד

 • מבוא: המחקר הכמותי כהשקפת עולם ומאפיינו המרכזיים.

 • חלק א: בדיקת טענה באופן אמפירי, ומושגי יסוד במחקר כמותי.

 • חלק ב: שאלונים ומדידת משתנים מורכבים; איכות המדידה; קשר בין משתנים.

 • חלק ג: מערכי מחקר: מתאמי מול ניסויי; מערך בין-נבדקי; מערך תוך-נבדקי; מערך מעורב.

 • אחרית דבר: אתיקה במחקר.

חומר הלימוד

 • פרקים מיחידות הלימוד של הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

 • מדריך למידה.

 • הרצאות מוקלטת באתר הקורס בנושאי המחקר הכמותי.


1 בגרסתו הקודמת נקרא הקורס שיטות מחקר בחינוך