האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים

14203 יהדות, עבריות, ישראליות: היבטים תרבותיים‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

תנאי קבלה: לפחות שניים מבין הקורסים חברה תרבות וייצוג, תאוריות וגישות בחקר התרבות, גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות, רב-תרבותיות בישראל.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר ליאת שטייר-לבני

יועצים: פרופ' דן אוריין, פרופ' נילי דינגוט, פרופ' ניסים קלדרון, פרופ' מוטי רגב, ד"ר יעל מונק

הקורס בוחן ייצוגים של זהויות יהודיות, עבריות וישראליות בטקסטים שונים בתרבות הישראלית (‏ציור, פיסול, תאטרון, קולנוע, שירה, ספרות ועוד‎)‏ ועומד על האופנים שבהם עוצבו, תוך קיום יחסי אימוץ ודחייה ביניהם, למן עלייתה של ההגמוניה החילונית ביישוב היהודי בארץ-ישראל.

מטרתו של הקורס היא להראות כי למרות שהציונות התגבשה, לכאורה, כמרד ביהדות המסורתית, "יהדות", "עבריות" ו"ישראליות" אינן הגדרות המייצגות קטבים מנוגדים, קבועים, אלא זהויות אמביוולנטיות, היברידיות, המתקיימות זו לצד זו, תוך השפעה הדדית וערבול בין זהויות.

נושאי הלימוד

מבוא – "יהדות", "עבריות", ישראליות": קשרים בין לאומיות ודת

עיצוב העבריות – תקופת היישוב והשנים הראשונות של המדינה

ישראליות – ריבוי נרטיבים

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים ועל מדריך למידה.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.