האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14206 רב-תרבותיות בישראל

14206 רב-תרבותיות בישראל‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי תרבות או קבלה לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז; רות רמות (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' נילי דינגוט, פרופ' ניסים קלדרון, פרופ' יהודה שנהב, ד"ר רז יוסף, ד"ר דניס שרביט

הקורס מציג את מושג הרב-תרבותיות בהקשרו הישראלי, בוחן תאוריות של רב-תרבותיות ומזהה את מקומה של החברה בישראל בתוך קטגוריות תאורטיות אלו. הקורס מציג שלושה תחומים בהם עולים המתחים הבין-תרבותיים: התחום הלאומי – יהודים ולא יהודים; התחום העדתי (‏ילידים ומהגרים‎)‏ – אשכנזים ומזרחים, יוצאי חבר המדינות (‏ברית-המועצות לשעבר‎)‏ ויוצאי אתיופיה; התחום הדתי – חילוניים ודתיים. נוסף על תחומים אלה עוסק הקורס ביחסי מגדר ורב-תרבותיות.

הקורס מציג שתי אסכולות של רב-תרבותיות: רב-תרבותיות מתונה – פלורליסטית, ורב-תרבותיות רדיקלית – פוסט-לאומית, ומתאר את המתח בין מחויבות לסולידריות לבין התחזקות של מגמות האוטונומיה התרבותית בקרב קבוצות ומגזרים שונים בישראל.

נושאי הלימוד

רב-תרבותיות – בין מציאות לבין מדיניות

קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על מקראת מאמרים ועל מדריך למידה.

ההשתתפות במפגשים היא חובה.