האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

14212 מגדר: תרבות וזהות

14212 מגדר: תרבות וזהות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי תרבות

תנאי קבלה: שניים מבין הקורסים חברה תרבות וייצוג, תאוריות וגישות בחקר התרבות, גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות, רב-תרבותיות בישראל.

פיתוח הקורס: ד"ר דפנה הירש, ד"ר יעל מונק

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' ניצה ינאי, ד"ר ניצה ברקוביץ', ד"ר תמי עמיאל-האוזר, ד"ר שמרית פלד

המונח "מגדר" מתייחס להבניה החברתית-תרבותית של הבדלים בין המינים. בכך טמונה ההנחה שאנשים אינם נולדים "נשים" או "גברים" אלא נעשים כאלה. יחד עם זאת, מגדר אינו מציין סדרה של תכונות אלא קטגוריה יחסית, המבנה ומארגנת יחסים חברתיים היררכיים – בראש ובראשונה בין גברים לנשים, אבל גם בין קבוצות של גברים או בין קבוצות של נשים, ולעתים אף משמשת לקידוד יחסי כוח בין קבוצות מסוגים אחרים (‏למשל קבוצות לאומיות או אתניות‎)‏. אמנם קטגוריות המגדר קיימות בכל החברות האנושיות, אולם הן מאורגנות באופן שונה מתקופה לתקופה ומחברה אחת לשנייה. כל חברה מכוננת את המשמעות של מגדר בהקשר של מגוון תחומים – פוליטיים, כלכליים, משפטיים, תרבותיים וכיו"ב – המקיפים יותר ממה שאנו תופסים כמגדר כשלעצמו.

הקורס בוחן סוגיות יסוד בחקר המגדר, תוך התמקדות באותם תחומים של החברה והתרבות שהם מרכזיים להבנת ההבניה של תפקידי מגדר וזהויות מגדריות, ולשעתוק יחסי הכוח המגדריים.

נושאי הלימוד

ההשתתפות במפגשים היא חובה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.