האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20117 צפונות כדור-הארץ

20117 צפונות כדור-הארץ‏1

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן, צבי קרץ'

הקורס עוסק בהכרת סביבתנו ובהיבטים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים של עולמנו. בקורס נתוודע לתחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נכיר נופים מרהיבים כדוגמת ילוסטון, הגרנד קניון והברייס קניון בארצות-הברית. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה – טקטוניקת הלוחות – להסברת התהליכים המתרחשים בכדור-הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור-הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נתוודע לתופעות גיאומורפולוגיות ולתהליכי עיצוב הנוף. נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה, והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע והחיים, בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.

חומר הלימוד

הקורס מוצע כטלקורס שבו 26 סרטים הם חלק מובנה מחומר הלימוד והם נלמדים באמצעות מדריך צפייה וספר הקורס, כדלהלן:

מבנה הקורס


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.