האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20239 מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע (‏פטרוגרפיה מטמורפית ופטרוגרפיה סדימנטרית‎)‏

20239 מעבדה במיקרוסקופיה של סלעים מותמרים וסלעי משקע (‏פטרוגרפיה מטמורפית ופטרוגרפיה סדימנטרית‎)‏‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

תנאי קבלה: הקורס מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים מגמטיים (‏מינרלוגיה אופטית ופטרוגרפיה מגמטית‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית טייטל-גולדמן

יועצים: פרופ' יהודה אייל, עידו מרכוס

מטרת הקורס להכיר את צפונות הסלעים המותמרים וסלעי המשקע באמצעות המיקרוסקופ המקטב. סלעים מותמרים נוצרו באזורנו באירועים דרמטיים של היווצרות השילד הערבו-נובי. אירועים אלה, הקשורים בתנועת לוחות קדומה, נמשכו כחצי מליארד שנים. במשך כחצי מליארד השנים הבאות, ימים הציפו ונסוגו וסלעי השילד בישראל כוסו בשכבה עבה של סלעי משקע שהורבדו בסביבות היווצרות שונות. אירועים אלה הותירו את רישומם בתוך הסלעים. בסדרת המעבדות נתוודע אל סלעים מותמרים וסלעי משקע אלה ונשחזר את תנאי התהוותם לפי העדויות שבתוכם.

חומר הלימוד

מבנה הקורס