האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20290 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב

20290 אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע קודם: דרושות לפחות 6 נקודות זכות עבור קורסים במתמטיקה ו-18 נקודות זכות עבור קורסים במדעי המחשב. ידע קודם מומלץ: הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' יהודית גל-עזר, תמר וילנר; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' דוד הראל

הקורס דן בנושאים החשובים ביותר בתחום מדעי המחשב – החל בנושאים הבסיסיים וכלה בנושאים מתקדמים הנמצאים בחזית המחקר. המושג המרכזי בקורס הוא האלגוריתם – ה"מתכון" המחולל את התהליך המבוצע על ידי המחשב. הקורס אינו עוסק במבנה הפיזי של המחשב או בשפת תכנות מסוימת.

הקורס מומלץ מאוד לסטודנטים למדעי המחשב, שכן הוא מסייע ב"קשירת קצוות" של הנושאים השונים הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים במדעי המחשב. הקורס מומלץ גם למורים למדעי המחשב המעוניינים לקבל מבט רחב ומעמיק על תחום התמחותם.

ספר הקורס

הקורס מבוסס על הספר אלגוריתמיקה – יסודות מדעי המחשב (‏תרגום: ת' אלמוג; האוניברסיטה הפתוחה, 1991‎)‏ שהוא תרגום של:

D. Harel, The Science of Computing: Exploring the Nature and Power of Algorithms (‏Addison Wesley, 1989‎)‏

אפשר למצוא בספר תיאור של הנושאים המעניינים, העמוקים והחשובים ביותר במדעי המחשב, באופן המנותק ממחשב מסוים ומשפה מסוימת. הספר כולל גם סקירה היסטורית ורשימה ביבליוגרפית בהיקף רחב.

הסטודנטים ילמדו את הספר בעזרת מדריך למידה הכולל תרגילים, פתרונות והסברים נוספים.

מדריך הלמידה כולל גם עדכונים על בסיס הספר:

D. Harel & Y. Feldman, Algorithmics: The Spirit of Computing (‏Addison Wesley, 2004‎)‏

שהוא גרסה מורחבת ומעודכנת של הספר המקורי.

פרקי הספר

פרק 1

הקדמה וסקירה היסטורית

פרק 2

אלגוריתמים ונתונים

פרק 3

שפות תכנות

פרק 4

שיטות אלגוריתמיות

פרק 5

נכונותם של אלגוריתמים

פרק 6

יעילותם של אלגוריתמים

פרק 7

חוסר יעילות ואי-סבירות

פרק 8

בעיות שאינן ניתנות לחישוב

פרק 9

אוניברסליות אלגוריתמית וחסינותה

פרק 10

מקבילוּת ובו-זמניוּת

פרק 11

אלגוריתמים הסתברותיים

פרק 12

אלגוריתמיקה ואינטליגנציה


1 הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ב2021.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.