האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20575 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה

20575 פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ- התנסות באקדמיה או בתעשיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / גיאולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / מטאורולוגיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי כדור-הארץ / אוקיינוגרפיה

תנאי קבלה: 60 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי הטבע והחיים בציון ממוצע 80 לפחות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה ספציפיים בהתאם לנושא הפרויקט. לפרטים ולקבלת אישור הרשמה נא לפנות למרכז ההוראה בקורס.2

הקורס מאפשר להתנסות בעבודה מחקרית, ולרוב משלב עבודה אישית עם עבודה של קבוצת מחקר במעבדה של אחת מהאוניברסיטאות או של אחד ממכוני המחקר בארץ. הפרויקט יכול להיות בעל אופי מעשי (‏במעבדה או בשדה‎)‏ או תאורטי-חישובי. נושא המחקר יכול להיות בכל אחד מהתחומים: גאולוגיה, מדעי האטמוספירה ואוקיינוגרפיה, או כל שילוב ביניהם.

במהלך העבודה יהיו הסטודנטים שותפים לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות המבוצעות במעבדה המסוימת שבחרו. לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמדו הסטודנט ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדירו יחד עם המדריך את המטרות, ילמדו את שיטות המחקר, ויכינו הצעת עבודה שתכלול את הרקע המדעי, השאלה הנחקרת ופרוטוקול בו יפורטו השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים.

ההרשמה לקורס תיעשה רק לאחר אישור ההצעה על ידי המדריך ומרכז ההוראה. ההרשמה אינה תלויה במועדי ההרשמה הרגילים, אלא יכולה להיעשות במשך כל השנה.

העבודה תהיה בהיקף של סמסטר אחד או שניים, תוך השקעה ממוצעת של יום בשבוע. בתום העבודה ינתחו הסטודנטים את התוצאות וידווחו עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף, יציגו הסטודנטים את עבודתם במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הצעת העבודה, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

בעבר נקרא הקורס פרויקט מחקר במדעי כדור הארץ.

עד סמסטר ב2022 הקנה הקורס 4 נקודות זכות.

2 ההרשמה לקורס אינה תלויה במועדי ההרשמה הכלליים של האוניברסיטה הפתוחה.