האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20577 פרויקט מחקר בכימיה

20577 פרויקט מחקר בכימיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / כימיה

תנאי קבלה: 60 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי הטבע והחיים בציון ממוצע 80 לפחות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה ספציפיים בהתאם לנושא הפרויקט. לפרטים ולקבלת אישור הרשמה נא לפנות למרכז הקורס.2

הקורס מאפשר להתנסות בעבודה מחקרית, ולרוב משלב עבודה אישית עם עבודה של קבוצת מחקר במעבדה של אחת מהאוניברסיטאות או של אחד ממכוני המחקר בארץ. הפרויקט יכול להיות בעל אופי מעשי (‏במעבדה או בשדה‎)‏ או תאורטי-חישובי.

במהלך העבודה יהיה הסטודנט שותף לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות המבוצעות במעבדה המסוימת שבחר. לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמד הסטודנט ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדיר יחד עם המדריך את המטרות, ילמד את שיטות המחקר, ויכין הצעת עבודה שתכלול את הרקע המדעי, השאלה הנחקרת ופרוטוקול בו יפורטו השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים. ההרשמה לקורס תיעשה רק לאחר אישור ההצעה על ידי המדריך ומרכז ההוראה. ההרשמה אינה תלויה במועדי ההרשמה הרגילים, אלא יכולה להיעשות במשך כל השנה. העבודה תהיה בהיקף של סמסטר אחד או שניים, תוך השקעה ממוצעת של יום בשבוע. בתום העבודה ינתח הסטודנט את התוצאות וידווח עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף, יציג הסטודנט את עבודתו במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הצעת העבודה, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 ההרשמה לקורס אינה תלויה במועדי ההרשמה הכלליים של האוניברסיטה הפתוחה.

3 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 4 נקודות זכות.