האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20578 פרויקט מחקר בפיסיקה

20578 פרויקט מחקר בפיסיקה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / פיסיקה

תנאי קבלה: לפחות 72 נקודות זכות עבור קורסים קודמים בפיסיקה ובמתמטיקה בציון ממוצע של 80 לפחות, מהן לפחות 6 נקודות זכות מתקדמות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ייתכנו תנאי קבלה ספציפיים בהתאם לנושא הפרויקט. לפרטים נא לפנות למרכז הקורס או ליועץ בפיסיקה. ההרשמה לקורס זה תיעשה רק לאחר תיאום עם איש סגל מקבוצת הפיסיקה באוניברסיטה הפתוחה ובאישורו של מרכז ההוראה בקורס.

הקורס מאפשר להתנסות בעבודה מחקרית, ולרוב משלב עבודה אישית עם עבודה של קבוצת מחקר במעבדה של אחת מהאוניברסיטאות או של אחד ממכוני המחקר בארץ. הפרויקט יכול להיות בעל אופי מעשי (‏במעבדה‎)‏ או תאורטי-חישובי.

במהלך העבודה יהיו הסטודנטים שותפים לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות המבוצעות במעבדה המסוימת שבחר. לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמדו הסטודנט ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדירו יחד עם המדריך את המטרות, ילמדו את שיטות המחקר, ויכינו פרוטוקול בו יפורטו השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים. העבודה תהיה בהיקף של סמסטר אחד או שניים, תוך השקעה ממוצעת של יום בשבוע. בתום העבודה ינתחו הסטודנטים את התוצאות וידווחו עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף, יציגו הסטודנטים את עבודתם במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הכנת הנושא על ידי הסטודנטים לקראת עבודתם, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

עד סמסטר א2023 (‏כולל‎)‏ הקנה קורס זה 4 נקודות זכות מתקדמות.