האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20900 אנליזה נומרית 2

20900 אנליזה נומרית 2‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מתמטיקה

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורס אנליזה נומרית 1, ואחד מבין הקורסים משוואות דיפרנציאליות רגילות 1, מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות.

פיתוח הקורס: פרופ' תמיר טסה, ד"ר מיריי אביגל

יועצים: פרופ' אלי טורקל, פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' גדי פיביך, ד"ר עדי דיטקובסקי

מטרות הקורס

אנליזה נומרית היא אחד ממקצועות היסוד של המתמטיקה השימושית. המקצוע עוסק בשיטות יעילות לפתרון מקורב של בעיות מספריות במתמטיקה הרציפה, כולל הערכת השגיאה הכרוכה בחישובים מקורבים שכאלה. הדיון הנומרי בבעיה מסוימת כולל את פיתוח השיטה, הצגת דרכים להפעלת השיטה, לרוב באמצעות תכנית מחשב, הערכת היעילות החישובית של השיטה (‏סיבוכיות זמן וזיכרון‎)‏ והוכחת משפטים בדבר גודל השגיאה הכרוכה בחישוב שכזה.

זהו קורס המשך לקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏. הוא עוסק בנושאים באלגברה נומרית שלא נלמדו בקורס אנליזה נומרית 1, כגון בפתרון מערכות משוואות לא לינאריות וכן בפתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות.

ספר הקורס

R.L. Burden, D.J. Fairs & A.M. Burden, Numerical Analysis, 10th ed. (Cengage, 2016)

לספר נלווה מדריך למידה.

נושאי הלימוד

הקורס משלב תאוריה ויישום. הסטודנטים מתבקשים לממש חלק מן האלגוריתמים בתוכנה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.