האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20929 ביולוגיה התפתחותית

20929 ביולוגיה התפתחותית‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: 36 נקודות עבור קורסים קודמים במדעים, ובכללם הקורסים ביולוגיה כללית א, ביולוגיה כללית ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים גנטיקה א, החולייתנים, התא: מבנה ופעילות (‏שנתי או סמסטריאלי‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' ניסים בן אריה, ד"ר יאיר בן חיים, ד"ר שרית ענווה

יועץ: פרופ' רונן זיידל בר

ביולוגיה התפתחותית היא ענף במדעי החיים העוסק בתהליכי ההתפתחות של יצורים חיים. במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים למנגנונים הגנטיים והתאיים שעומדים בבסיס ההתפתחות של מערכות שונות בגופם של אורגניזמים, ולהשלכות שיש לחקר תהליכי ההתפתחות על הבנת האורגניזם במצבים נורמליים ופתולוגיים. כמו כן, נציג היפותזות המנסות לתת הסבר כולל לתהליכי ההתפתחות, וכן את יחסי הגומלין הקיימים בין התחומים השונים בביולוגיה לבין הביולוגיה ההתפתחותית ובין הביולוגיה ההתפתחותית לתחום הרפואה.

הלימוד מבוסס על פרקים הבאים מתוך הספר:

Principles of Development (‏6th Edition, 2019‎)‏, Lewis Wolpert et al., Oxford University Press.


1 הקורס בגרסתו הקודמת, ביולוגיה התפתחותית (‏20410‎)‏, שנלמדה לפני סמסטר ב2018, הקנה  4 נ"ז ברמה רגילה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.