האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20930 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי

20930 האקולוגיה וההתנהגות של הזנבן הערבי‏1

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / מדעי החיים

תנאי קבלה: הקורסים נושאים בהתנהגות בעלי חיים, מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי, אקולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: אבולוציה, חולייתנים בארץ ישראל2, הסקה סטטיסטית, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים.

פיתוח הקורס: ד"ר רוני אוסטרייכר

אחראית אקדמית: פרופ' ענת ברנע

מחקר הזנבנים בערבה התחיל בשנת 1971 על ידי פרופ' אמוץ זהבי מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל-אביב ונמשך מאז ברציפות. במשך השנים הורחב שטח המחקר ומספר הקבוצות הנחקרות גדל משש לשלושים. בד בבד, שטחי החקלאות בערבה הולכים ומתרחבים, מרחב המחייה של הזנבנים מצטמצם, והשפעת האדם על האקולוגיה ועל ההתנהגות החברתית של הזנבנים הולכת וגדלה. אנו מנסים להבין את התנאים האקולוגים המעודדים או מעכבים שיתוף פעולה ועזרה הדדית, וחוקרים היבטים רבים בהתנהגות החברתית של הזנבנים, כגון חיפוש מזון, שמירה, רבייה, לינה, תקשורת קולית, התגוננות מפני טורפים, תגובות להשפעת האדם ועוד.

הקורס הוא המשך לקורס קודם, מעבדת שדה: ביולוגיה של הזנבן הערבי (‏20496‎)‏, והשתתפות במעבדת השדה היא תנאי קבלה לקורס זה. הקורס יתקיים אחת לשנה, בסמסטר אביב, כדי שהמשתתפים יוכלו לצפות בהיבטים שונים של תהליך הרבייה אצל הזנבנים.

מטרות הקורס

מבנה הקורס


1 בקורס זה אין אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 בעבר נקרא הקורס ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים: מבט ישראלי.