האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים

22910 נושאים מתקדמים באלגוריתמים‏1

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב.2  

פיתוח הקורס: פרופ׳ מיכאל לנגברג, פרופ' מנור מנדל, פרופ׳ זאב נוטוב

הקורס נועד להקנות חשיפה בסיסית לנושאים מתקדמים באלגוריתמים ולהכין את הסטודנטים לקורסי תאוריה אלגוריתמיים של התואר השני.

הקורס דורש הבנה טובה של קורסי התואר הראשון במדעי המחשב, ובפרט באלגברה לינארית 2+1, הסתברות, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים, אלגוריתמים, ותורת הסיבוכיות.

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

הקורס החליף החל מסמסטר ב2016 את הקורס נושאים נבחרים באלגוריתמים, שהקנה 3 נ"ז לתואר שני.

2 סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים, להירשם לקורס. לפרטים נוספים עיינו בסעיף קבלה לקורסים בודדים בתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב.