האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב

22997 פרויקט מתקדם במדעי המחשב‏

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה ולפחות שלושה קורסים לתואר שני במדעי המחשב שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה. ההרשמה לפרויקט מותנית באישור בכתב מן האחראי על הפרויקטים המתקדמים במדעי המחשב.

הפרויקט המתקדם נועד לפתח יכולת פתרון של בעיות מעשיות במדעי המחשב.

במהלך הפרויקט יתבקשו הסטודנטים לממש מערכת שבה יבוא לידי ביטוי שימוש בידע מתקדם במדעי המחשב לצורך פתרון בעיה מעשית; יהיה עליהם להפגין הבנה של רעיונות מתקדמים והפיכתם ליישומיים, יכולת לימוד של מערכות קיימות (‏כגון כלי תכנות‎)‏ ויכולת בנייה של מערכת מעשית המתבססת על הרעיונות והכלים הללו.

בסיום הפרויקט יגישו הסטודנטים מערכת עובדת (‏על פי הגדרת המנחה/ים‎)‏, ויציגו בהרצאה פתוחה לקהל, בפני מנחה/י הפרויקט ובפני משתתף נוסף מסגל החטיבה למדעי המחשב. כמו כן, על הסטודנטים להפקיד את קוד המקור של הפרויקט ואת התיעוד הנלווה אליו אצל אחראי הפרויקטים בפורמט המקובל על האחראי האקדמי.

הפרויקט הוא שנתי. ניתן, ואף רצוי, לקשור את הפרויקט לעבודה המסכמת או לתזה של הסטודנט, כך שהפרויקט יהיה החלק היישומי של העבודה המסכמת או התזה.

כל סטודנט ימצא מנחה (‏או מנחים‎)‏ ויחדיו הם יגדירו את דרישות הפרויקט. המנחה יהיה חבר סגל בעל תואר ד"ר בחטיבה למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. מנחה חיצוני בעל תואר ד"ר במדעי המחשב או בתחום קרוב יוכל לכהן כמנחה רק באישור הוועדה לתואר שני. במקרה שהמנחה החיצוני אינו חבר סגל במדעי המחשב במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, ילווה את הפרויקט מנחה פנימי נוסף. ניתן לקחת מנחה נוסף שייעץ באספקטים של הנדסת התוכנה. את הציון הסופי קובע/ים המנחה/ים.