האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

22998 עבודת תזה במדעי המחשב

22998 עבודת תזה במדעי המחשב‏

שיוך: תואר שני / מדעי המחשב

שיוך נוסף: מדעים / מדעי המחשב תואר שני / מדעי המחשב

סטודנט שעומד בקריטריונים לקבלה למסלול עם תזה, כפי שאלה מפורטים בידיעון, יוכל לגבש הצעה לתזה בתיאום עם מדריך שיהיה מוכן להנחותו בנושא. לאחר אישור ההצעה על-ידי המדריך, יגיש אותה הסטודנט לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שני בצירוף תכנית הלימודים שלו. הוועדה לתואר שני תבדוק את ההצעה ותחליט אם לאשרה. תוך חודשיים ממתן האישור על הצעת התזה, ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר, על הסטודנט להירשם לתזה.

נוהל ההרשמה לתזה מופיע בפרק הרשמה בידיעון האקדמי.

התזה תהיה בעלת אופי מחקרי חדשני ותיישם את הידע שהסטודנט רכש במהלך לימודיו. על התזה לשקף את יכולתו המחקרית של הסטודנט, את שליטתו בכלים המדעיים המקובלים בדיסציפלינה, דרך מחשבה עצמאית ומקורית וכושר בעיבוד חומר מדעי. על התזה לכלול סקר ביקורתי של מחקרים בתחום. משך זמן ביצוע התזה הוא עד שנתיים ובסיום העבודה יידרש הסטודנט להציג את התזה בפני קהל.

באתר התואר השני במדעי המחשב תוכלו למצוא רשימת מדריכים פוטנציאליים ותחומי העניין שלהם,1 פירוט תהליך ההרשמה והעבודה, וכן דוגמה להצעה לתזה. כמו כן תוכלו למצוא בו הנחיות לכתיבת הצעה לתזה והנחיות לכתיבת תזה.


1 לקבלת עזרה באיתור מדריך מומלץ לפנות לאחראי המחלקתי לעבודות מסכמות ולתזה.