דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון

האוניברסיטה הפתוחה מציעה מגוון של תכניות לתואר ראשון. השוני בהרכב התכניות ובהיקפן נובע מן ההבדלים בין הדיסציפלינות מהן מורכב התואר. יחד עם זאת, יש חובות כלליות המשותפות לכל התכניות כמפורט להלן.

צבירת נקודות זכות לתואר

  • סך נקודות זכות לתואר1
    לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה חובה לצבור לפחות 108 נ"ז, ובדרך כלל נדרשות לתואר בוגר 128-108 נ"ז. תכניות כאלה מקבילות לתכניות תלת-שנתיות באוניברסיטאות אחרות. לעומתן, בתכניות לתואר בוגר (B.Sc.) בהנדסה נדרשות כ-160 נ"ז. תכניות כאלה מקבילות לתכניות ארבע-שנתיות להנדסה באוניברסיטאות אחרות.
  • נקודות ברמת פתיחה
    מותר לצבור לכל היותר 36 נ"ז ברמת פתיחה.
  • נקודות ברמה מתקדמת
    חובה לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דרישות סמינריוניות

בכל תכנית לתואר יש דרישות חובה סמינריוניות. אופי הדרישות הסמינריוניות תלוי בתואר המבוקש.2

אנגלית כשפה זרה

קבלת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע באנגלית. בדרישה זו חייבים הסטודנטים לעמוד לפני שהם מתחילים ללמוד קורסים מתקדמים. כל מי שאינו פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה חייב ללמוד את הקורס אנגלית: מתקדמים ב 3. פרטים מלאים בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה.

הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

החל מסמסטר ב2007 נוספה לדרישות הלימודים לתואר בוגר דרישת חובת הדרכה ביבליוגרפית בספרייה. ההדרכה הביבליוגרפית נועדה להקנות לסטודנטים מיומנות בחיפוש ובאיתור ביבליוגרפיה הנחוצה לכתיבת עבודות. פרטים מלאים בסעיף חובה של הדרכה ביבליוגרפית.

קורס מרחיב-דעת

בחלק מתכניות הלימוד לתואר חובה לכלול קורס מרחיב-דעת מדיסציפלינה שאינה מתחום הלימודים לתואר. פרטים מלאים בפרק קורסים מרחיבי-דעת. חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א2008 ואילך. לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2008, מומלץ מאוד שיכללו בתכנית הלימודים שלהם קורס מרחיב-דעת.

מעבר לחובות הכלליות שנמנו לעיל, אשר כל בוגר חייב בהן, יש לעמוד במלוא דרישות הלימודים הספציפיות של התואר שלקראתו לומדים. פירוט מלא של דרישות הלימודים לתארים נמצא בהמשך פרק זה.

מפתח קיצורים

נ"ז – נקודות זכות

קיצורים לרמת הקורסים:

פ – פתיחה ‏(קורס פתיחה‎)‏

ר – רגילה ‏(קורס רגיל‎)‏

מ – מתקדמת ‏(קורס מתקדם‎)‏

מס – מתקדמת סמינריונית ‏(קורס מתקדם סמינריוני‎)‏

תש – קורס לתואר שני


1 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.

2 עבודות סמינריוניות במדעי הרוח והחברה אינן מקנות נ"ז. הסמינרים במדעים – חלקם מקנים נ"ז וחלקם אינם מקנים. לא ניתן לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך.

3 הקורס אנגלית: מתקדמים ב אינו מקנה נקודות זכות.