תקנון לימודים והרשמה לתואר שני

מבוא

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודי תואר שני בתחומים אלה: מינהל עסקים,1 לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים,2 חינוך בטכנולוגיות ובמערכות למידה, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, פסיכולוגיה חברתית, המחשבה הביולוגית, מדעי המחשב'2 לימודי תרבות והיסטוריה.

בחלק מן התכניות יש מסלול לימודים לתואר שני עם תזה המיועד לסטודנטים מצטיינים.

שיטת הלימוד היא שיטת ההוראה מרחוק, המבוססת בעיקר על לימוד עצמי של חומר כתוב בצירוף מרכיבים נוספים, כגון: מפגשים, תקשוב, מטלות ובחינות. בדרך כלל תהיה הסתמכות רבה על הלימוד העצמי ועל תקשוב שיאפשר קשר רצוף, א-סינכרוני, עם צוות ההוראה ועם כלל הצוות האקדמי. קשר זה יהווה תחליף וירטואלי לסביבת הקמפוס הנחוצה במהלך הלימודים לתארים מתקדמים.

במהלך הסמסטר יתקיימו מפגשים אחדים שמטרתם העיקרית תהיה פגישה עם חברי הסגל האקדמי הבכיר בתחום או קיום של סדנות והצגת עבודות. מפגשים אלה יתקיימו בדרך כלל במרכז הארץ.

לפניכם התקנון ללימודי התואר השני באוניברסיטה הפתוחה. התקנון הוא כללי לכל תוארי המוסמך שמעניקה האוניברסיטה הפתוחה, אך ייתכנו שינויים והתאמות לכל תכנית ותכנית. שינויים אלה מופיעים בדפי התכניות באתר וכן בידיעונים הייחודיים לכל תכנית, ומעודכנים באופן שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

חזרה

הגשת מועמדות, קבלה והרשמה ללימודים

על המבקשים ללמוד לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה צריך למלא טופס הגשת מועמדות. אפשר גם להוריד את הטופס מאתרי הבית של התכניות לתואר שני. את הטופס המלא יש לשלוח אל מרכז ההרשמה בצירוף המסמכים המקוריים הבאים: קורות חיים; תעודת גמר של לימודים אקדמיים קודמים, כולל גיליון ציונים מפורט; תשלום דמי הרשמה. הגשת המועמדות היא בהתאם לנהלים ולהנחיות המפורטים בפרק הרשמה.

קבלה

טופס הגשת מועמדות והמסמכים הנלווים שהגישו המועמדים יימסרו לוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תזמין את המועמדים לריאיון או תבקש להגיש לה חומר משלים. הוועדה תוכל להחליט:

א. לקבל את המועמדים כסטודנטים לתואר שני;

ב. לקבל את המועמדים כסטודנטים לתואר שני עם דרישה ללימודי השלמה;

ג. לקבל את המועמדים ללימודים לתואר שני במעמד סטודנט על-תנאי, עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיתקבלו כסטודנטים לתואר שני;

ד. לדחות את המועמדות;

ה. להפנות את המועמדים ללימודי תעודה (למשל במדעי המחשב).

תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנתיים מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש מועמדות מחדש.

הערה: בתכנית לתואר שני במדעי המחשב תוקף החלטות הקבלה א-ג הוא שנה מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנטים לא יירשמו ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליהם להגיש את מועמדותם מחדש.

הרשמה ללימודים

מועמדים שיתקבלו ללימודי התואר השני יקבלו הודעה מתאימה בצירוף טופס הרשמה. הרשמה לקורסים, שינויים בהרשמה, ביטול הרשמה, וכדומה ייעשו בהתאם לנהלים ולהנחיות ההרשמה המפורטים בפרק הרשמה.

תנאי קבלה

על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ולעמוד בתנאי הקבלה של התכנית המבוקשת לתואר השני. הדרישה בעניין תחום הלימודים של התואר הראשון שונה מתכנית לתכנית: לתכניות דיסציפלינריות (כמו, למשל, במדעי המחשב) יכולים להגיש מועמדות רק בעלי תואר ראשון באותו תחום או בתחום קרוב. לתכניות בין-תחומיות (כמו, למשל, התכנית בלימודי דמוקרטיה והתכנית בהיסטוריה) יכולים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון מתחומים שונים. רוב המתקבלים לתכניות הבין-תחומיות יחויבו בלימודי השלמה, בהתאם לתואר הראשון שבידיהם.3

קבלה "על-תנאי"

במקרים מסוימים תשקול הוועדה המחלקתית לתואר שני לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה כ"סטודנטים על-תנאי". תנאי המעבר ממעמד של "סטודנט על-תנאי" למעמד של "סטודנט לתואר שני" מותאמים לכל פונה ויימסרו בכתב. בדרך כלל מדובר בציון ממוצע בקורסי השלמה או בקורסי חובה מסוימים, שאמור להיות גבוה מציון-סף שייקבע מראש. בנוגע למועמדים שהתקבלו לפני שהיה בידם התואר הראשון – כוללים התנאים עמידה בכל הדרישות לתואר ראשון.

קבלה לקורסים בודדים

במקרים מיוחדים תהיה אפשרות, גם למי שאינם רשומים כסטודנטים לתואר שני, להירשם לקורס או לקורסים בודדים מן התכניות לתואר שני. כל זאת במידת האפשר ובאישור יועץ מורשה לתואר שני מן התחום הרלוונטי. אם יש מגבלה על מספר הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.

שכר לימוד

סטודנטים לתואר שני ישלמו שכר לימוד נפרד עבור כל קורס שהם לומדים וכן עבור העבודה המסכמת או התזה. קבלת תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום שכר לימוד מינימלי של 12 יחידות שכר לימוד לפחות.

סטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר שני וטרם שילמו את מלוא שכר הלימוד המינימלי לתואר, יחויבו בהשלמת שכר לימוד, גם אם סיימו את לימודיהם. רק לאחר השלמת מלוא שכר הלימוד המינימלי אפשר לקבל אישור זכאות לתואר. דרישה זו תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר שני מסמסטר א2009 ואילך.

לימודי ההשלמה לתואר שני וההכרה לתואר שני בקורסים מתואר ראשון אינם נצברים לצורכי צבירת 12 יחידות שכר לימוד לתואר שני.

סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים למלגות סיוע בהתאם לקריטריונים שיקבע דיקן הסטודנטים. ראו פרק דיקן הסטודנטים.

ועדות מחלקתיות לתואר שני

הוועדות המחלקתיות לתואר שני מטפלות בכל הנושאים הנוגעים לסטודנטים לתואר שני: קבלה לתואר שני, הכרה בלימודים קודמים, אישור תכניות לימודים ועוד. אל הוועדה יש לפנות בכתב לכתובת: מזכירות הוועדה המחלקתית לתואר שני, מרכז ההישגים הלימודיים, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43107. ניתן להעביר פניה גם באמצעות infodesk@openu.ac.il.

חזרה

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

הוועדות המחלקתיות לתואר שני ישקלו מתן הכרה בלימודים קודמים לסטודנטים שכבר למדו בעבר קורסים רלוונטיים במסגרת לימודי תואר שני במוסד אקדמי אחר. סטודנטים המעוניינים בהכרה בלימודיהם הקודמים יגישו את המסמכים המתאימים למזכירות התואר השני במרכז ההישגים הלימודיים. היקף ההכרה המרבי והשיקולים להעניק הכרה שונים בכל מתכנית לתכנית.

סטודנטים המעוניינים להבטיח מראש הכרה בלימוד קורסים מסוימים במוסד אקדמי אחר צריכים לפנות בבקשה מפורטת לוועדה המחלקתית (בתכניות "המחשבה הביולוגית", "לימודי דמוקרטיה" ו"היסטוריה" יש לפנות ליועצי התכנית).

ההחלטות על הכרה בלימודים יימסרו בכתב. סטודנטים שהגישו או מתכוונים להגיש בקשה להכרה בלימודים במוסדות אקדמיים אחרים, ועדיין אין החלטה בעניינם, מתבקשים לשים לב שלא להירשם לקורס דומה או חופף בתוכנו לקורס שלמדו בעבר או לקורס שהם מעוניינים ללמוד כדי להימנע מתשלום בגין החלפת קורס או ביטולו בעקבות החלטת הוועדה המחלקתית.

חזרה

דרישות לתואר שני

הדרישות לתואר

א. צבירת נקודות זכות (נ"ז) על קורסים, קורסים סמינריוניים או סדנות, בהיקף שנקבע עבור כל תכנית. את נקודות הזכות יש לצבור מתוך מבחר הקורסים בכל תכנית. בחלק מן התכניות ניתן לצבור נקודות זכות מתוך רשימת קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה (יש לשים לב להיקף המרבי של נקודות הזכות שניתן לצבור על קורסים אלה בכל אחת מן התכניות).

ב. בתכניות מסוימות נדרשת כתיבת עבודה מסכמת (תאורטית או פרויקט), בחינה מסכמת או תזה.

לימודי השלמה

במידת הצורך תבנה הוועדה המחלקתית לתואר שני תכנית השלמה אישית לסטודנטים מתוך מבחר הקורסים לתואר שני או הקורסים לתואר ראשון. הוועדה תוכל לפטור סטודנטים הרשומים לתואר שני מתנאי הקבלה של קורסי השלמה מן התואר הראשון שהם נדרשים ללמוד. בכל מקרה, קורסים שנלמדו במסגרת תכנית ההשלמה לא ייחשבו במניין הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שניתן ללמוד במסגרת התואר השני.

סטודנטים שחייבים בהשלמות ונותר להם קורס השלמה אחד, יוכלו להתחיל את לימודיהם לתואר שני, וללמוד לכל היותר שני קורסי תואר שני, במקביל לקורס ההשלמה שנותר להם (פרט לתכנית לתואר שני במחשבה הביולוגית).

השלמת דרישות האנגלית

אם המועמדים לא עמדו בדרישות האנגלית כמקובל במסגרת הלימודים לתואר הראשון, תחול עליהם החובה לעמוד בדרישות אלה כמפורט בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה, עוד לפני שיוכלו להירשם ללימוד קורס כלשהו מן הקורסים לתואר שני או מן הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שניתן ללמוד במסגרת התואר השני.

בתכנית התואר השני בהיסטוריה, במסלול המחקרי, תידרש גם שפה זרה נוספת לפי החלטת היועץ התחומי.

הדרכה ביבליוגרפית

אם המועמדים לא עמדו בדרישות הדרכה ביבליוגרפית בספרייה כמקובל במסגרת הלימודים לתואר הראשון, תחול עליו החובה לעמוד בדרישות אלה כמפורט בפרק הדרכה ביבליוגרפית בספרייה עוד לפני שיוכל להירשם לקורס כלשהו מן הקורסים לתואר שני או מן הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שניתן ללמוד במסגרת התואר השני.

ייעוץ אקדמי

מומלץ לכל הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני לפנות לייעוץ לאחד מהיועצים לתואר שני בתכנית שאליה התקבלו, כדי לקבל סיוע בבחירת הקורסים, בבניית תכנית לימודים מלאה לתואר ובבחירת נושא לעבודה המסכמת או לתזה. בחלק מן התכניות תיתכן דרישת-חובה לייעוץ במהלך הלימודים.

חזרה

אישור ושינויים בתכנית הלימודים

תכנית הלימודים האישית 4 של הסטודנטים חייבת באישור של יועץ מורשה לתואר שני בכל תכנית. הוועדה המחלקתית תחליט על המועד שבו על הסטודנטים להגיש אותה לאישור. סטודנטים שמבקשים לשנות את תכנית הלימודים יוכלו להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שני בקשה לשינוי תכנית הלימודים שאושרה להם. הוועדה תשקול את הבקשה ותחליט אם לאשרה.

תוקף אישור תכנית הלימודים הוא לשלוש שנים. אם במהלך הלימודים יחולו שינויים בתנאי הקבלה של קורס כלשהו הכלול בתכנית הלימודים, יהיה על הסטודנטים לערוך שינויים בתכנית בהתאם לתנאים התקפים בזמן ההרשמה לקורס. כלומר, אין באישור תכנית הלימודים כדי לשחרר את הסטודנטים מעמידה בתנאי הקבלה של הקורסים. כמו כן, אם האוניברסיטה תפסיק ללמד קורסים הכלולים בתכנית, יהיה על הסטודנטים לבחור קורסים חלופיים.

חזרה

בחינות ומטלות

ברבים מהקורסים לתואר שני מתקיימת בחינת גמר בסיום הקורס (ראו גם: תקנות ונהלים בנושא בחינות).

א. מועדי הבחינות וזכאות להיבחן – בקורסים של התואר השני הסטודנטים זכאים להיבחן במועד בחינה אחד בלבד5 מבין מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו יילמד הקורס.

ב. שיפור ציון – סטודנטים שסיימו קורס בציון עובר יוכלו לשפר את הציון בקורס באישור יועץ לכל היותר פעם אחת, וזאת במסגרת מועדי הבחינה בסמסטר הלימוד עצמו או בסמסטר הבא שבו יילמד הקורס.

ג. תיקון ציון הגמר לתואר – האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים לתקן את ציון הגמר לתואר על ידי בחינה חוזרת בשני קורסים שונים לכל היותר. בחינה לתיקון ציון לתואר כרוכה בתשלום. למטרה זו יש לפנות בבקשה באמצעות מוקד הפניות והמידע. הציון האחרון הוא הציון הקובע. ציון הגמר המשוקלל לתואר מוסמך אוניברסיטה אינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר. תיקון ציון הגמר אפשרי רק בקורסים שפעילים בזמן שנעשה התיקון. אם קורס שוכתב, הבחינה תהיה על הקורס המשוכתב והסטודנט יקבל את מספר נקודות הזכות שמקנה הקורס המשוכתב (גם אם הייתה הפחתה במספר נקודות הזכות). כמו כן, על הסטודנטים לפנות מראש לוועדה המחלקתית כדי לקבל אישור שתכנית הלימודים שלהם לא נפגעה כתוצאה מהשינוי.

ד. כישלון בקורס – סטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו ללמוד את הקורס פעם נוספת. סטודנטים שנכשלו גם בלימוד החוזר לא יוכלו ללמוד שוב את הקורס. במקרים מיוחדים ובאישור יועץ 6 יוכלו הסטודנטים שנכשלו בבחינה לגשת לבחינה חוזרת ללא לימוד חוזר של הקורס.

ה. ערעור – ערעור על ציון מטלה יוגש בכתב למרכז ההוראה בקורס. ערעור על ציון בחינה יוגש בכתב למרכז ההישגים הלימודיים.

חזרה

עבודה מסכמת

בתכניות שבהן נדרשת עבודה מסכמת, יגבשו הסטודנטים את נושא העבודה המסכמת לקראת סיום לימוד הקורסים בתכנית, ולא יאוחר מחצי שנה מסיום הלימודים בקורסים7. לאחר קביעת הנושא והמדריך לעבודה על הסטודנטים להכין הצעה לעבודה. לאחר שהצעת העבודה אושרה יגישו אותה הסטודנטים לאישור הוועדה המחלקתית לתואר שני.

הסטודנטים יירשמו לעבודה המסכמת תוך חודשיים מאישור הצעת העבודה ולא יאוחר משישה חודשים ממועד סיום לימוד הקורסים לתואר. נוהל ההרשמה לעבודה המסכמת לפרטיו מופיע בפרק הרשמה.

כתיבת העבודה המסכמת תימשך לכל היותר שנה אחת. במקרים מסוימים תוכל הוועדה המחלקתית לתואר שני לאשר דחייה במועד הגשת העבודה.

אפשר להחליף את נושא העבודה המסכמת אך ורק באישור הוועדה המחלקתית לתואר שני.

בסיום העבודה המסכמת יגישו אותה הסטודנטים בארבעה עותקים לוועדה המחלקתית לתואר שני. בחלק מן התכניות יידרשו הסטודנטים להרצות על נושא עבודתו ולהפגין בקיאות בנושא העבודה ובנושאים קרובים. בתכניות אלה, ציון העבודה ישוקלל כך: משקל העבודה הכתובה – 80%, משקל ההרצאה – 20%.

חזרה

בחינה מסכמת

בתכניות מסוימות במסלול ללא תזה אפשר לכתוב בחינה מסכמת במקום עבודה מסכמת. אפשרות זו קיימת בתכניות הבאות: חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך ולימודי תרבות. בתכנית לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במסלול ללא תזה ובתכנית בהיסטוריה במסלול ללא תזה הסטודנטים חייבים בבחינה מסכמת.

חזרה

תזה

בתכניות מסוימות קיימים מסלולים לתואר שני עם תזה המיועדים לסטודנטים מצטיינים. הסטודנטים רשאים להגיש מועמדות למסלול עם תזה לאחר שעמדו בתנאים שנקבעו בתכנית שבה הם מעוניינים. סטודנטים שעומדים בקריטריונים כנדרש, יוכלו לגבש הצעה לתזה בתיאום עם מדריך מבין חברי הסגל באוניברסיטה שיהיה מוכן להנחותו בנושא (ייתכן שיתוף עם מנחה נוסף שהוא איש סגל בכיר מאוניברסיטה אחרת או בעל תואר דוקטור מצוות המחלקה המתאימה באוניברסיטה הפתוחה). סטודנטים שלא איתרו מדריך, יוכלו לפנות לוועדה המחלקתית לתואר שני בבקשת סיוע באיתור מדריך.

המעבר למסלול עם תזה מותנה במציאת מדריך מתאים המוכן להנחות, ובגיבוש הצעה לתזה שתאושר. לאחר גיבוש ההצעה וקבלה למסלול עם תזה, יכתובו הסטודנטים עבודת מחקר. נוסף על המדריך (או המדריכים) לתזה, ימונה קורא נוסף.

חזרה

הפסקת לימודים

סטודנטים שייכשלו בשלושה קורסים, יופסקו לימודיהם לתואר שני.

על סטודנטים המפסיקים ביוזמתם את לימודיהם לתקופה העולה על שנתיים, לפנות בבקשה לחידוש הלימודים אל הוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בבקשה על רקע הישגיהם בלימודים ועל בסיס חומר נוסף שיגישו לה.

חזרה

משך זמן הלימודים

זמן הלימודים לתואר שני מוגבל ושונה מתכנית לתכנית, כמפורט בהמשך בדרישות לתואר שני של כל תכנית ותכנית.

חזרה

הצטיינות בלימודים לתואר שני

מפעם לפעם אנו מעדכנים, מחדדים ומבהירים היבטים הקשורים בהצטיינות בלימודים. אנו עושים כמיטב הבנתנו ששינויים אלה לא יפגעו בסטודנטים. מומלץ לעקוב אחר השינויים באתר האו"פ.

סטודנטים מצטיינים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו תעודה המעידה על הישגיהם בשנת תשע"ח8. תעודות ההצטיינות יוענקו בתחילת שנת 2019.

קיימות שתי רמות הצטיינות: מצטייני נשיא ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים.

הצטיינות נשיא – תשע"ח

בכל תכנית לתואר שני תוענק הצטיינות נשיא ללא יותר מאשר 3% מהסטודנטים הפעילים9 בתכנית, ובתכנית עם פחות מ-100 סטודנטים ללא יותר מאשר ל-2 סטודנטים, ובתנאי שעמדו בקריטריונים הבאים:

 1. סיימו בהצלחה לפחות 4 קורסים אקדמיים לתואר שני במהלך שנת הלימודים תשע"ח בציון ממוצע משוקלל שנתי של 95 ומעלה (ללא עיגול ציון) .
 2. לא נכשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת ההצטיינות. אם נכשלו בקורס, חזרו עליו והצליחו, הכישלון לא נחשב.
 3. לא הושתה עליהם שלילת הצטיינות על ידי ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.
 4. בחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון ציוני הקורסים בלימודי השלמה.

הצטיינות דיקן הלימודים האקדמיים – תשע"ח

בכל תכנית לתואר שני תוענק הצטיינות דיקן ללא יותר מאשר 10% מהסטודנטים הפעילים9 בתכנית, ובתכנית עם פחות מ-40 סטודנטים ללא יותר מאשר ל-3 סטודנטים, ובתנאי שעמדו בקריטריונים הבאים:

 1. סיימו בהצלחה לפחות 4 קורסים אקדמיים לתואר שני במהלך שנת הלימודים תשע"ח בציון ממוצע משוקלל שנתי של
  90 עד 95 (ללא עיגול ציון) .
 2. לא נכשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת ההצטיינות. אם נכשלו בקורס, חזרו עליו והצליחו, הכישלון לא נחשב.
 3. לא הושתה עליהם שלילת הצטיינות על-ידי ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.
 4. בחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון ציוני הקורסים בלימודי השלמה.

הערות

1. הצטיינות נשיא מזכה במלגת הצטיינות10 בלימודים לקורס אחד.
2. סטודנטים שלומדים לתואר שני במסלול המחשבה הביולוגית יהיו זכאים להיכלל ברשימת המצטיינים בתום השנה השנייה ללימודיהם.

חזרה

ציון התואר

חישוב הציון הסופי לתואר שונה מתכנית לתכנית (כמפורט בהמשך בדרישות לתואר שני של כל תכנית). ככלל, הציון יורכב מציוני הקורסים והעבודות הסמינריוניות11 ומציון העבודה המסכמת, הפרויקט, הבחינה המסכמת או התזה. בחישוב ממוצע יהיה לציוני הקורסים, כל הקורסים בתכנית הלימודים לתואר שני משקל זהה (ללא תלות בנקודות הזכות שהם מקנים, כולל הקורסים המתקדמים לתואר ראשון שנלמדו במסגרת הלימודים לתואר שני), למעט קורסים המוגדרים כקורסים סמינריוניים.

סיום התואר השני בהצטיינות מוענק לסטודנטים שציונם הסופי בתואר הוא בין 90 ל-94.

סיום התואר השני בהצטיינות יתרה מוענק לסטודנטים שציונם הסופי בתואר הוא מ-95 ומעלה.


1 תכנית לימודים לתואר זה מוצעת גם לסטודנטים בחו"ל.

2 מרבית הקורסים בתכנית זו מוצעים גם לסטודנטים בחו"ל.

3 האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות הקבלה.

4 בתואר שני במחשבה הביולוגית אין תכניות לימודים אישיות.

5מלבד בקורסים של התכניות לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ובמינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, שבהם הסטודנטים זכאים לשני מועדים. בתכנית לתואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות הסטודנטים זכאים לשני מועדי בחינה פרט לקורסים אשר נלמדים במסגרת התכנית לתואר שני במינהל עסקים.

6 במדעי המחשב – באישור הוועדה המחלקתית לתואר שני.

7 במדעי המחשב מומלץ לחפש מנחה בשלבים מוקדמים יותר כמוסבר בתקנון לימודי התואר השני במדעי המחשב.

8 רשימת הסטודנטים המצטיינים תיסגר ב-13 בדצמבר 2018.
המועד האחרון להגשת ערעור על הצטיינות (נשיא או דיקן הלימודים) הוא עד 10 ימים לאחר סגירת רשימת המצטיינים.

9 סטודנטים נחשבים פעילים אם החלו וסיימו בהצלחה לפחות קורס אחד במהלך השנה.

10מלגה היא שווה ערך של שכ"ל בסיסי לקורס אקדמי אחד ואותה ניתן לנצל רק לצורך הרשמה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה או לקבלת החזר על קורס. סטודנטים מצטיינים עובדי האו"פ או בני משפחתם מדרגה ראשונה המקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודת הצטיינות ללא מלגה.

11 החל מסמסטר א2010 יש להגיש כל עבודה סמינריונית בשתי צורות: תדפיס (עותק קשיח) וכקובץ דיגיטלי (קובץ שהוכן במעבד תמלילים בפורמט Word, שאינו חתום דיגיטלית ואינו קובץ בפורמט תמונה). הקובץ הדיגיטלי יישלח למרכז ההוראה של הקורס ויועבר ממנו למאגר העבודות הסמינריוניות שינוהל באוניברסיטה הפתוחה. הגישה למאגר זה תהיה פתוחה רק לחברי הסגל האקדמי ולחברי סגל ההוראה האקדמי שיש להם נגיעה ישירה לעבודות סמינריוניות ולהוראת קורסים סמינריוניים באוניברסיטה הפתוחה. לא ייעשה בעבודות אלה שימוש אקדמי כלשהו ללא הרשאה מראש של כותב העבודה. הנחיה זו איננה חלה על עבודות סמינריוניות המוגשות במערכת המטלות המקוונת במסגרת קורס סמינריוני.

חזרה

קבלת תואר אקדמי

לסטודנטים שסיימו את לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לתואר יוענק התואר מוסמך אוניברסיטה.

סטודנטים נחשבים זכאים לתואר מיום ההזנה למערכת של הציון האחרון הדרוש להשלמת הדרישות לאותו תואר.

מרכז ההישגים הלימודיים מטפל בפניות הסטודנטים לקבלת התואר, ובהפקת המסמכים המעידים על כך. סטודנטים שקיבלו הודעה על קליטת ציון חובתם האחרונה לתואר יכולים לפנות ולבקש את מסמכי הזכאות לתואר.

סטודנטים הזכאים לתואר יכולים לעכב את קבלת התואר כך שתהיה להם שהות לשפר ציונים לתואר, או כדי ללמוד קורסים נוספים לתואר. במצב כזה אפשר לקבל אישור זכאות זמני לתואר.

לאחר הפקת מסמך הזכאות לתואר אין אפשרות ללמוד קורסים נוספים לתואר או לשפר ציונים.

המסמכים שהסטודנטים מקבלים עם סיום הלימודים לתואר הם:

 1. אישור זכאות לתואר שבו מצוין אפיון התואר ותאריך הזכאות
 2. אישור לימודים לתואר (גיליון ציונים) שבו מפורט מכלול הלימודים לתואר – כל הקורסים והעבודות ופירוט ההישגים בהם, וכן ציון הגמר לתואר
 3. תעודת מוסמך המוענקת בטקס חלוקת תארים חגיגי.

סטודנטים שציון אחרון של חובותיהם לתואר יוזן עד ה-31/12/2016 ושיסגרו את התואר עד ל-15/1/2017 ייכללו בטקסי הענקת התארים שייערכו במאי 2017.