שהם והמרכז לחקרחדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן להרצאתם של

ד"ר יובל קליש

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א

פרופ' עמליה אוליבר

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית

יצירת ידע ברשתות בין-ארגוניות: האיזון בין השאיפה להתחדשות
והצורך בהגנה על ידע

(המקרה של קונסורציום ביוטכנולוגי)


מועד: יום שני 3.1.2011 בשעה 12:30-14:00
מקום: אולם קנבר, בניין הכיכרתקציר: חילופי ידע בין-ארגוניים נשענים על דואליה בין שני כוחות מנוגדים: מחד, חילופי ידע מאפשרים הזדמנויות ללמידה ולחדשנות, ומאידך, הם חושפים את הידע הארגוני בפני מתחרים. בהרצאה תידוֹן דואליה זו, תוך הצגת מודל תיאורטי וממצאים אמפיריים הלקוחים ממחקר על קונסורציום ביו-טכנולוגי. הממצאים מלמדים על האופנים בהם משתמשים "השחקנים" בקונסורציום בסוג חילופי הידע ובמבני הרשת שהם יוצרים לשם יצירת איזון בין הצורך בשמירה על הידע הארגוני מפני מתחרים לבין ההזדמנויות להתחדשות וללמידה בין-ארגונית הגלומות בחילופי ידע אלה. בהרצאה נדון בהשלכות הממצאים ללמידה בין-ארגונית, לחדשנות ולניהול מסגרות של למידה בין-ארגונית.