המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

רשויות האוניברסיטה הפתוחה


חזרה

בעלי תפקידים

נגידה - נשיאת בית המשפט העליון (‏בדימוס‎)‏ דורית ביניש. הנגידה מכהנת כיו"ר מועצת האוניברסיטה.

המשנה לנגידה - לורד יעקב רוטשילד. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה.

סגן הנגידה - פרופ' אברהם גינזבורג. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה ובהיעדר המשנה לנגידה.

יו"ר הוועד המנהל - זאב אבלס. עומד בראש הוועד המנהל.

נשיאה - פרופ' מימי איזנשטדט. הנשיאה עומדת בראש האוניברסיטה ומכהנת כיו"ר הסנאט.

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים - פרופ' שרה גורי-רוזנבליט. משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים, מופקדת על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאצילה לה הנשיאה. המשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים תמלא את מקום הנשיאה בהיעדרה.

מנכ"ל - עמית שטרייט. המנכ"ל מופקד על העניינים המינהליים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאצילה לו הנשיא.

דיקן הלימודים האקדמיים - פרופ' חיים סעדון. דיקן הלימודים האקדמיים ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים להוראה וללימודים באוניברסיטה הפתוחה ברמה כלל-אוניברסיטאית ועל-מחלקתית.

דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה -פרופ' אורן סופר. דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על הפיתוח של קורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה תוך שימוש במגוון טכנולוגיות מידע חדישות.

דיקן המחקר - פרופ' צחי וייס . דיקן המחקר ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה.


יועצת הנשיאה לקידום הוגנות מגדרית - פרופ' גתית קוה

מנהל המשרד הבינלאומי - פרופ' אבריאל בר-לבב

חזרה

מועצת האוניברסיטה

המועצה היא הרשות העליונה של האוניברסיטה ולה מסורות כל סמכויות האוניברסיטה, אם לא נקבע אחרת בחוקה או בתקנון הכללי. בראש המועצה עומדת הנגידה. נשיאת האוניברסיטה והמשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים חברות במועצה מתוקף תפקידן.

חברי מועצת האוניברסיטה


חזרה

הוועד המנהל

הוועד המנהל אחראי על התוויית מדיניות המוסד, קביעת האסטרטגיה, פיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של המוסד, וכן על ניהול ענייני המוסד ונכסיו. המועצה בוחרת את הוועד המנהל מבין חבריה, והוא יהיה אחראי בפניה לפעולותיו. המועצה תבחר את יושב ראש הוועד המנהל ואת ממלא מקומו

חברי הוועד המנהל


חזרה

ועדת הכספים

ועדת ההשקעות

ועדת הביקורת

הוועדה לבחירת עמיתי כבוד

מועצת הסגל האקדמי

מועצת הסגל האקדמי היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה ואת נשיאת האוניברסיטה והמשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים. על מועצת הסגל האקדמי לייעץ בתחום האקדמי, והיא תגיש את המלצותיה ואת הצעותיה באמצעות הנשיאה למוסדות האוניברסיטה, לפי העניין.

חברי מועצת הסגל האקדמי