ידיעון - כללי

לאוניברסיטה הפתוחה ידיעון אקדמי מודפס וקטלוג קורסים מודפס ואתר הבית המתעדכן מעת לעת.

הפרקים מתקנות האוניברסיטה הפתוחה ("תקנות": לרבות תקנון, נוהל, הנחיות וכיו"ב) המופיעים בידיעון האקדמי המודפס ובאתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה וכן הנחיות ההרשמה, התקנות וסדרי הלימודים בכל קורס באוניברסיטה הפתוחה, מחייבים את הסטודנטים במהלך ההרשמה והלימודים. לפיכך יש לקרוא אותם בעיון ובתשומת לב.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במידע, בכללים ובתקנות המתפרסמים בידיעון האקדמי לאחר הדפסתו, מבלי למסור על-כך הודעות אישיות. בכל מקרה של סתירה, תהיה עדיפות לתקנות כפי שהן מופיעות במסמכים הרשמיים העדכניים של האוניברסיטה על-פני הנוסח המופיע בידיעון זה ו/או במידע הניתן טלפונית. כמו כן, האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שקורס/קבוצה אלה הוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת, ותתקבל ותאושר על-ידי הגורמים המוסמכים באוניברסיטה.

אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או הסטודנט) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.

הגבלת האחריות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לסטודנט/ית מחמת רשלנות במעשה ו/או מחדל של האוניברסיטה.

בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או הסטודנט) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אובדן עיסקה כלשהיא, אובדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אובדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.