המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

קידום מחקרים

מענקי מחקר: המכון מעמיד לרשות חבריו מענקי מחקר בשנה, בסכום של עד 35,000 ₪ לכל מענק.
את כל הבקשות יש להגיש כהצעה מפורטת ומנומקת, בסמוך למועדי התכנסות הועדה, בהתאם למפורט באתר ובהמשך לקול קורא שיפורסם לידיעת חברי המכון.
את הבקשות יש להפנות למתאם הפעולות האקדמיות של המכון (מר אורי קלט) בדוא"ל.

 1. זכאות להגשת בקשות למענקים
  1.1  זכאות כללית
  חבר מכון המחקר רשאי להגיש בקשה לקרן המחקרים של מכון המחקר. חבר מכון המחקר, שיש לו מינוי אקדמי ראשי במוסד אקדמי אחר, אינו רשאי להגיש בקשה. לקבוצת מחקר החוקרת נושא מסוים תאושר לכל היותר בקשה אחת. לא יינתן מענק מחקר לחוקר או לקבוצת מחקר במחקר נתון יותר מפעם אחת.
  1.2  בקשות מקבילות או עוקבות מרשות המחקר
  חבר מכון המחקר רשאי לפנות בבקשה למענקים משלימים ו/או מלגות לרשות המחקר תוך ציון פרטי בקשתו מועדת המחקר של המכון. בכל מקרה לא יעלה סכום המענק על התקרה שנקבעה ברשות המחקר.
 2. זכאות והגשת בקשות
  ניתן להגיש בקשה למענק מחקר במועדים קבועים כפי שיפורסמו על ידי ועדת המחקר, אשר תתכנס במועדים קבועים. ועדת המחקרים תעניק מידי שנה מענקי מחקר, שגובהם יקבע מעת לעת ויפורסם באתר המכון. על הבקשות להגיע למתאם הפעילות האקדמית בהתאם למועד שיפורסם בקול הקורא.
 3. התחייבויות של מקבלי מענקים מוועדת המחקרים של המכון
  א.  כל המקבל מענק יציין את סיוע המכון בפרסומים שיפורסמו בעקבות המענק.
  ב.  כל המקבל מענק יודיע לועדת המחקרים על קבלת מענקים או מלגות נוספים במהלך תקופת המענק.
  ג.  כל המקבל מענק ימציא לוועדה את כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה.
  ד.  כל המקבל מענק מתחייב להרצות על נושא מחקרו באחד הפורומים של המכון, כגון בסמינר מכון המחקר או בכנס השנתי של המכון.
  ה.  כל המקבל מענק מחקר יגיש לוועדת המחקרים דו"ח התקדמות סמוך לתום שנת המחקר. דו"ח ההתקדמות יכלול את נושא המחקר, תאריך קבלת המענק, ויסכם את ההתקדמות בהיקף של לא פחות משני עמודים. הדו"ח יתייחס לקריטריונים להערכת בקשות למחקר כמפורט בנספח.
  ו.  מקבלי המענקים יתבקשו בהתאם לצורך לכתוב דו"ח מחקר המיועדים לתורמים של קרן המחקרים של המכון.
 4. כללים ספציפיים לגבי מענקים מוועדת המחקר
  אמות המידה היסודיות לאישור בקשת מענק יהיו כדלהלן:
  א.  הצעת המחקר תואמת את מטרות המכון.
  ב.  איכות גבוהה של המחקר.
  ג.  חיוניות המענק לקידום המחקר.
  * קריטריונים להערכת בקשות למענקי מחקר מפורטים בנספח.
 5. מימון
  מענקי המחקר מיועדים בעיקר לכיסוי הוצאות ישירות בכוח אדם (אסיסטנט מחקר) ולהוצאות שוטפות אחרות. מענקים לא ישמשו לשכר חוקרים.
 6. דיווח לראשי מחלקות
  המכון ידווח לראשי המחלקות על בקשות שאושרו לחברי מחלקתם.
 7. טפסים ופרסום
  טפסים למילוי בקשות וכן בקשות שאושרו בידי ועדת המחקר יתפרסמו באתר המכון.
   הורדת טופס הגשת בקשה לקרן המחקרים של המכון.

ועדת המחקר: נהלי עבודה

 1. מבנה ועדת המחקר
  ועדת המחקר תורכב מחברי הוועד המנהל של המכון. בראש הוועדה יכהן ראש המכון. ישיבות הוועדה תהיינה חוקיות אם ישתתפו בהן לפחות שלושה חברים. החלטות הועדה תתקבלנה ברוב קולות של המשתתפים.
 2. ישיבותיה של ועדת המחקר
  א.  הוועדה תתכנס בכל שנה אקדמית במועד שנקבע מראש.
  ב.  שבועיים לפני כל ישיבה יישָלח לחברים סדר היום, וכן הבקשות שיידונו במהלך הישיבה.
  ג.  כל חברי הוועדה האחרים יעיינו עיון מוקדם בבקשות.
  ד.  הוועדה תתכנס לישיבות שלא-מן-המניין לצורך קבלת החלטות על בקשות למענקים שהתעכבו בגין ההשתהות בקבלת חוות דעת ממעריכים; החלטות אד-הוק יוכלו להתקבל גם במשאל טלפוני, לאחר שחברי הוועדה יעיינו בחוות הדעת.
  ה.  אם נבצר מחבר הוועדה להשתתף בישיבה, הוא יוכל לשלוח את חוות דעתו בדואר.
 3. החלטותיה של ועדת המחקר
  א.  ההחלטות שיתקבלו בכל ישיבה של ועדת המחקר יסוכמו בידי ראש הועדה ויישלחו לחברי הוועדה.
  ב.  ראש הוועדה ישלח הודעה בכתב לכל מבקש שעניינו נדון בישיבת הוועדה, ואשר התקבלה החלטה לגביו.
  ג.  החלטותיה של הוועדה הן סופיות.
 4. נהלים והליכים הנוגעים לבקשות למענקים מקרן המחקרים של המכון
  4.1  סודיות ושקיפות
     א.  כל הדיונים על הבקשות וכל הליכי הערכת הבקשות יהיו סודיים.
     ב.  החלטות הוועדה תימסרנה למבקשים בצירוף הנימוקים העיקריים להחלטה, בכפוף לסודיות המתבקשת.
  4.2  המלצות
  חברי ועדת המחקר בתקופת כהונתם לא יכתבו המלצות לבקשות המוגשות לוועדה.
  4.3  הגשת בקשות על ידי חבר ועדת המחקר
     א.  חבר ועדת המחקר אינו יכול להגיש לוועדה בקשה למענק מחקר בתקופת כהונתו.
     ב.  בקשה שהוגשה על ידי קבוצת מחקר הכוללת חבר ועדת המחקר תידון על ידי חברי ועדת המחקר שאינם נמנים על הקבוצה ובתנאי שמספרם לפחות שלושה.
  4.4  מענק המחקר
     א.  כל חברי הוועדה יקראו את הבקשה. חברי הוועדה ייוועצו עם מי שימצאו לנכון בדבר חיוניות הבקשה וסבירותה.
     ב.  כל חבר ועדה ישטח את חוות דעתו לגבי כל בקשה בפני שאר חברי הוועדה בזמן ישיבתה. הבקשה תידון ותאושר, תידָחה, או תוחזר למבקש לצורך הבהרות ופירוט.
     ג.  ראש הוועדה יוודא, לפני המימון של בקשה מאושרת, כי צורפו כל המסמכים הנדרשים בטופס הבקשה.
     ד.  בעת הגשת הבקשה, יש להוסיף תקציר לגבי תוצאות המחקר שהושגו עד כה (אם הושגו).
  4.5  דו"חות התקדמות
     א.  ראש הוועדה ישלח תזכורות לזוכים במענק מחקר כחודשיים לפני תום תקופת המחקר, בדבר הצורך להגיש דו"ח התקדמות על המחקר.
     ב.  דו"ח ההתקדמות יכלול את נושא המחקר, תאריך קבלת המענק, ויסכם את ההתקדמות בהיקף של לא פחות משני עמודים, תוך התייחסות לקריטריונים להערכת בקשות למענקי מחקר המפורטים בנספח.
     ג.  חבר הוועדה הקרוב לתחום המחקרי של מקבל המענק יקרא את דו"ח ההתקדמות וידווח לוועדה על הדו"ח. הוועדה תדון בדו"ח ותחליט אם לאשרו או לבקש דו"ח משופר.
     ד.  הדו"חות יישמרו בארכיון המכון.
     ה.  הדו"חות יובאו בחשבון לצורך קבלת החלטות בעתיד.
     ו.  מקבלי המענקים יתבקשו בהתאם לצורך לכתוב דוחו"ת מחקר המיועדים לתורמים של קרן המחקרים של המכון.
  4.6  אזכור קרן המחקרים של המכון
  ראש הוועדה יפנה בתום תקופת המענק לכל מקבל, ויזכיר לו את ההתחייבות לאזכר את הסיוע שהתקבל מן הקרן הפנימית בכל פרסום מדעי שפורסם על המחקר הממומן.
  4.7  מעקב אחר מימון
  ראש הועדה יוודא, יחד עם אנשי מחלקת מינהל הכספים של רשות המחקר (המנהלים את רישום ההוצאות בכל בקשה מאושרת),שאין חריגה מן התקציב שאושר.
 5. הודעות על פעילות ועדת המחקר
  בתחילת כל שנה אקדמית ישלח ראש הוועדה הודעה על מועדי ההתכנסות של ועדת המחקר ועל תאריכי היעד להגשת בקשות לקרן המחקרים.

קריטריונים להערכת בקשות למענק מועדת המחקר

כללי: על נושא המחקר להיות תואם את מטרות המכון. הערכת בקשות למענקי מחקר תתבצע על פי הקריטריונים המקובלים באקדמיה למחקר מדעי, שעיקרם מפורט בהמשך. יועדפו מחקרים המציגים חדשנות ויצירתיות.

 1. רקע
  הצעת המחקר מבוססת על קריאה ביקורתית של עבודות קודמות רלוונטיות ומביאה בחשבון את מגמות המחקר העיקריות בתחום.
 2. איכות כתיבת ההצעה
  יעדי המחקר, מתודולוגיות החקר, ארגונו ומהלך ביצועו מוגדרים בבהירות.
 3. תכנון המחקר
  א.  יעדי המחקר הם רעיונות חדשים ובדיקתם תיעשה על ידי מתודולוגיות חקר מתאימות.
  ב.  ישימות המחקר (מבחינת משאבי זמן, כוח אדם ותקציב).
 4. החוקרים
  לצוות החוקרים יכולת מוכחת לביצוע המחקר המוצע.
 5. תקציב
  התקציב סביר ומתאים למטרות המחקר.