המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה
שירות חובה או חובה לשרת?
תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

סוגיית השירות האזרחי זוכה לתשומת לב גוברת בשיח הציבורי בישראל. השירות האזרחי מוצג כמנגנון שבאמצעותו אפשר לרפא את מה שמצטייר כאי־שוויון בחלוקת הנטל של השירות הצבאי לאור הקושי לשלב בשירות צבאי רגיל את אזרחי ישראל הערבים, את החרדים וחלק מן הנשים. לפיכך מועלות הצעות שונות להעמיק את השירות האזרחי, ואף נידונה האפשרות כי הוא יוטל כחובה על כל מי שלא יגויס לצבא. למהלך זה השלכות מרחיקות לכת, שבדרך כלל אינן זוכות לביטוי מפורש בשיח הציבורי. כתרומה לשיח זה ניסינו לברר השלכות אלו במסגרת של תרחיש.

נקודת המוצא לדיון הייתה האפשרות כי השירות האזרחי יוטל כשירות חובה מלא. "תרחיש קצה" זה מסייע, כתרגיל חשיבה, לעמוד על מכלול ההשלכות הנובעות מן המהלך של הפיכת השירות האזרחי משירות התנדבותי לשירות חובה. על בסיס זה התבקשו חוקרים ממגוון תחומים לבנות תרחיש. הם התבקשו להעריך מה יהיו ההשלכות של מימוש התרחיש על מעמד הצבא, עתידו של גיוס החובה, שוק העבודה, מעמדן של קבוצות מיעוט וכדומה. התוצר המשותף לכל המאמרים המוצגים בקובץ זה הוא הצבעה על ההשלכות השליליות ועל הסיכונים הטמונים בהרחבה ניכרת של השירות האזרחי ובוודאי החלתו כחובה. הוא יְקבֵּע את שירות החובה, ישחק את הלגיטימיות והאוניברסליות של גיוס החובה, יעמיד את הצבא ואת מוסדות המדינה בקונפליקט קשה עם הקהילה החרדית ועם הקהילה הערבית ויציף את שוק העבודה בעשרות אלפי עובדים שאין בהם צורך.

פרופ' יגיל לוי הוא חבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה וחוקר של משולש היחסים צבא-חברה-פוליטיקה.


     להזמנת ספרים נא לפנות ל inesga@openu.ac.il