לומדים או"פ מחו"ל

האוניברסיטה הפתוחה לומדים או"פ מחו"ל

 

תואר שני - סטודנטים רשומים

לאחר הרשמה

המידע המפורט נמצא במדריך לסטודנט החדש. המדריך מתייחס לכלל הסטודנטים באו"פ. כאשר ישנו בטקסט מידע שרלוונטי לסטודנט חו"ל, הוא יופנה לכתובת ייחודית לסטודנטים חו"ל.

סיסמאות הכניסה הראשוניות נשלחות בדואר לכתובתך.
להלן תשובות לשאלות נפוצות בנושאים אלו.

אפשר לבצע שינויים בהרשמה (‏ החלפת קורס/ דחיית לימודים/ החלפה+דחייה/ ביטול הרשמה‎)‏ בהתאם למפורט בטבלת תקופות הזכאות לשינויים והעלויות. ברוב המקרים שינויים אלו כרוכים בתשלום, שנקבע על-פי התאריכים שבהם מתבצעים השינויים (‏ראו פירוט בטבלה‎)‏.
לאחר התאריך האחרון הנקוב לגבי כל שינוי, לא ניתן לבצע את השינוי והרשמתך תישאר כפי שהיא. על כן, חשוב ביותר לבדוק את תאריכי הזכאות.
פניות לשינויים בהרשמה יש להעביר בכתב למרכז ההרשמה, לפקס 972-9-7780651, או בדוא"ל לכתובת Students_Overseas@openu.ac.il.

מפגשי הנחיה וירטואליים

כן. אם בקורס שאליו נרשמת יש קבוצת הנחיה של כיתה וירטואלית או מפגשי וידאו (‏וידאו קונפרנס או אופק‎)‏. קורסים אלה מתקיימים בזמן אמת, כאשר המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלו מאלו (‏בכיתה, במשרד או בבית, בארץ או בחו"ל‎)‏ ונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים שיעור משותף.

אם בקורס קיימת קבוצה כזו, תישלח אליך הודעה‏.
סטודנט חו"ל, שרשום לקורס שבו יש קבוצת הנחיה וירטואלית, מקבל הרשאה אוטומטית לכניסה ולהשתתפות באותה קבוצה, גם אם אינו רשום אליה.

ייתכן שמועדי המפגשים של הקבוצה הווירטואלית אינם מתאימים לך, אם בשל אילוצי עבודה או התחייבויות אחרות ואם בשל הבדלי השעות בין הארץ לבין מקום מגוריך. לא ניתן להתאים את מפגשי הקבוצה למועדים הנוחים לך, אך אפשר לצפות באתר הקורס במועד אחר במפגשים המצולמים.

ייתכן שבקורס שאליו נרשמת, היו בעבר קבוצות כאלה ומפגשיהן צולמו והועלו לאתר. במקצת הקורסים צולמו מפגשי הנחיה בכיתות והועלו לאתר. אם יש מפגשים מצולמים, הדבר יצוין באתר הקורס, וכמובן שאפשר לצפות בהם.

ייתכן בהחלט שבמקצת או אפילו ברוב הקורסים לא יהיו מפגשים אינטראקטיביים או מצולמים, ואזי יהיה עליך ללמוד אותם ללא כל מפגשי הנחיה.

הלימודים בקורס

בחוברת הקורס ובאתר הקורס.

לצוות הקורס או לקבוצת הדיון המתאימה. הכתובת וקבוצות הדיון נמצאות באתר הקורס.

באתר הקורס אפשר למצוא רשימה של אותם סטודנטים שאישרו את הפרסום של פרטי הקשר עמם.

ברוב הקורסים אפשר להגיש את המטלות דרך אתר הקורס במערכת המטלות המקוונת . אם הדבר אינו מתאפשר, אפשר לשלוח את המטלה בדואר למנחה הבודק. להלן המידע המלא באשר למטלות.

בחינות

הבחינות מתקיימות בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏.

האו"פ מבטיחה לשבץ אותך לנציגות הקרובה למקום מגוריך שבה אפשר לקיים את הבחינות. לעתים מסתבר כי הנציגות הקרובה – רחוקה למדי וההתייצבות לבחינה כרוכה בטיסה, הוצאות נוספות וכו'. כדי להימנע מהפתעות בנושא זה, רצוי מאוד ליצור איתנו קשרולברר בהקדם את מקום הבחינה המיועד לך‏.

הבחינות מתקיימות לאחר סיום הסמסטר. סטודנטים חו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.

כחודש לפני הבחינה נשלחת הודעה על התאריכים המוצעים לבחינה ועל מקום הבחינה. מתוך התאריכים המוצעים, יש לבחור מועד אחד (‏לכל קורס‎)‏ ולהירשם לבחינה. בהמשך יישלח זימון לבחינה בהתאם לתאריך הנבחר ובו מקום הבחינה, שם איש הקשר, טלפון להתקשרות והוראות כלליות.
האוניברסיטה הפתוחה לא תישא בהוצאות ו/או נזקים כל שהם בקשר להשתתפות בבחינות לרבות אי-השתתפות, דחייה או איחור בשעת התחלת הבחינה.

הבחינות מחו"ל נבדקות רק לאחר הגיען לארץ. עם הגיען, נעשים כל המאמצים כדי להעבירן לבדיקה ולקבל את הציון במהירות האפשרית. עם זאת, אין לאו"פ כל דרך להבטיח את מועד הגעתן של הבחינות. לכן, על הסטודנטים בחו"ל לדעת מראש שלא יקבלו את ציוניהם במועד שבו יקבלו אותו סטודנטים בארץ, ולעתים יעבור זמן רב עד לקבלת הציון. אם הציון לא התקבל עד 25 יום מתאריך הבחינה (‏משך הזמן המקובל, אך לא המובטח‎)‏, מוצע לפנות בבקשה לבירור‏.

סטודנט בארץ ובחו"ל, זכאי להיבחן פעם אחת בכל קורס של תואר שני, בסוף הסמסטר שבו נלמד הקורס או בסוף הסמסטר העוקב שבו נלמד הקורס. יוצאים מכלל זה קורסי תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים שבהם הסטודנט זכאי לשני מועדים. במקרה של זכאות לשני מועדים, סטודנט חו"ל זכאי להיבחן רק במועד אחד בסמסטר בכל קורס. זאת, כיוון האו"פ אינה יכולה להבטיח לנבחני מועד א' שיקבלו את ציון הבחינה במועד שיאפשר להם הרשמה למועד ב'. על כן, מועד ב' יתקיים במועדי הבחינות של הסמסטר העוקב לזה שבו נלמד הקורס.

סטודנטים הלומדים בחו"ל יכולים לקבל תוספת זמן בלבד.
כאשר סיבת הבקשה היא לקויות למידה, יש לפנות ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לפחות חודשיים לפני הבחינה (‏לפחות 35 ימי עבודה‎)‏.
סיבות אחרות לבקשה לתנאי בחינה מיוחדים, יש להפנות לדיקנט הסטודנטים.

סטטוס סטודנט חו"ל

סטטוס סטודנט חו"ל ניתן לך אם סימנת בהרשמתך לאו"פ שהנך "סטודנט הלומד בחו"ל", או אם הודעת לאו"פ על כוונתך לשנות את מקום לימודיך מהארץ לחו"ל. סטטוס זה מחייב תשלום תוספת חו"ל בגין כל קורס שיילמד בחו"ל.
על סטודנט חו"ל חלים מועדי הרשמה ייחודיים, כללים מיוחדים, ולעתים גם מגבלות שהן ייחודיות לסטטוס זה.
לרשותך, כסטודנט חו"ל, עומדים אנשי קשר מיוחדים, שמכירים את הנושא וערוכים לפתרון בעיות ייחודיות. כמו כן, חומרי הלימוד יישלחו אליך לחו"ל ויתאפשר לך להיבחן בחו"ל.

אם אפשר לשלוח אליך את חומרי הלימוד לכתובת בארץ ובאפשרותך להגיע לבחינות בארץ, אין סיבה להיות בסטטוס סטודנט חו"ל ולשלם את תוספת חו"ל. לעומת זאת, אם ידוע לך מראש שאת הבחינות יהיה עליך לעשות בחו"ל, עליך להיות רשום כסטודנט חו"ל.

כן. אפשר לשנות את הסטטוס על-ידי משלוח הודעה‏. נא לציין מספר ת.ז. ושם.

מי שנרשם כסטודנט הלומד בארץ ולאחר מכן ישנה את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנט הלומד בחו"ל יחויב בתשלום תוספת חו"ל.
מי שנרשם כסטודנט הלומד בחו"ל ולאחר מכן ישנה את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנט הלומד בארץ, תוחזר לו תוספת חו"ל במלואה או בחלקה, כמפורט להלן: אם טרם נשלח חומר הלימוד – תוחזר לו תוספת חו"ל במלואה. אם נשלח חומר הלימוד ועד תום הסמסטר – יוחזר לו סכום השווה ל-50% מתוספת חו"ל.