פא"ר - פתיחת אוצרות רוח - ספרים וחומרי לימוד פתוחים לציבור האוניברסיטה הפתוחה שה"ם

תנאי שימוש בפארברוכים הבאים לפורטל פאר (להלן: "פאר" ו/או "אתר פאר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי האוניברסיטה הפתוחה מדרך האוניברסיטה 1, רעננה (להלן: "האוניברסיטה הפתוחה"). השימוש בפאר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנכם מתבקשים לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש בפאר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר פאר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל את כל חומר הלמידה המצוי באתר לרבות מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; וכן כל הכלים הטכנולוגיים, המשמשים להפעלת האתר, לרבות כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב (לרבות קוד מקור – Source Code), יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 • זכויות יוצרים
  ניתן להשתמש בחומרי הלמידה, כמפורט לעיל, ובשירותים של אתר פאר (תמונות, טקסטים, אנימציות, ק. קול ווידאו) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות, ולצורכי הוראה, לימוד ומחקר בלבד.

  זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות (ספרים וחומרי למידה) המופיעות באתר זה הינן בבעלות האוניברסיטה הפתוחה ו/או היוצרים ו/או המו"לים כמפורט בגוף היצירה. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות האוניברסיטה הפתוחה.

  אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהספרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהאוניברסיטה הפתוחה.

  אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

  אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת האתר או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה של המשתמשים.

  בכל מקרה של העתקה או שימוש בחומרי הלמידה המצויים באתר והצגתם מחוץ לאתר, המותרים בהתאם לתנאי תקנון זה, חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר.

 • קישורים
  בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

  לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאוניברסיטה הפתוחה (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין האוניברסיטה הפתוחה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאוניברסיטה הפתוחה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

  האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האוניברסיטה הפתוחה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

  אין לבצע קישור עמוק מתוך האתר, אלא בכפוף לתנאים הבאים:

  • הקישור נעשה בהתאם לאמור בסעיף 1, זכויות יוצרים
  • הקישור העמוק יהיה לעמוד באתר במלואו וכפי שהוא מופיע באתר , כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

 • אחריות
  השרות מוצע לציבור כמות שהוא "As Is"
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא האוניברסיטה הפתוחה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
  האוניברסיטה הפתוחה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "האוניברסיטה הפתוחה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

 • תנאי שימוש למשתמש המוסיף הערות ותגובות להערות ע"ג ספרי הקורסים שבאתר פאר
  באתר פאר יתאפשר לאורחים רשומים להוסיף הערות אישיות וציבוריות ע"ג הספרים האלקטרוניים וכן לכתוב תגובות להערות.

  • תנאי לשימוש בכתיבת הערות אלו או במסירת תגובות להערות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בהערות האורחים האחרים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות להערות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
  • כל האמור להלן בנוגע תנאי השימוש בהערות אורחים רשומים יחול, בשינויים המחויבים, על כתיבת ומסירת תגובה להערות באתר פאר ועל העיון בתגובות של אורחים אחרים.
  • התוכן המופיע בהערות אלו אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי האוניברסיטה הפתוחה ו/או מי מטעמה. האוניברסיטה הפתוחה ו/או מי מטעמה אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההערות האורחים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הערות האורחים. האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבהערות האורחים.
  • התוכן המופיע בהערות האורחים הוא באחריותם הבלעדית של האורחים בפאר.
  • הערות האורחים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים - מובהר למען הסר כל ספק כי אין האוניברסיטה הפתוחה אחראית לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.
  • המשתמש ו/או המעיין בהערות האורחים מאשר כי ידוע לו האמור לעיל וכי ידוע לו כי בשימוש בהערות האורחים הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכד' - וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מהאוניברסיטה הפתוחה בעניין זה.
  • אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם האורחים המפרסמים הערות בפאר הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי ההערות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.
  • הכותב הערות ע"ג הספרים מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
   • לא לשלוח כל הערה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
   • לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
   • לא לשלוח מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאוניברסיטה הפתוחה
  • כתיבת הערה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת כותב ההערה לאתר פאר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
  • ידוע לאורח, לכותב ו/או לשולח ההערה כי האוניברסיטה הפתוחה וכל נציג מטעמה יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום ההערות, למנוע את פרסום ההערות ו/או להוציא מהספר כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלח, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של האוניברסיטה הפתוחה בלא כל מתן הודעה מראש.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה האוניברסיטה הפתוחה ו/או מי מטעמה רשאית לפעול כאמור לפי שיקול דעתה המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.
  • האורח ו/או כותב ו/או מעלה ההערה, מסכים בזה ומתחייב לשפות את האוניברסיטה הפתוחה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.
  • באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי הספרים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לאוניברסיטה הפתוחה בצירוף פירוט מלא.
  • האוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים המופיעות בהערות האורחים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים הבאים:
   • אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.
   • אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
   • אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
   • אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של האוניברסיטה הפתוחה.
  • האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בהערות בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט והאורחים מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  • האוניברסיטה הפתוחה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את האפשרות להעלות הערות אישיות ו/או ציבוריות לספרים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 • מדיניות הגנת הפרטיות
  האוניברסיטה הפתוחה תהה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר פאר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר פאר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
  • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר פאר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר פא"ר.
  • על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש. במקרה זה אתר פאר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
   • כתובת מגורים או כתובת אחרת;
   • כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
   • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר פאר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר פאר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
  • אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר פאר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר פאר לכתובת האלקטרונית ocw-contact@openu.ac.il ואתר פאר ישתדל להיענות לפנייה.
  • אתר פאר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר פאר. אתר פאר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

 • אבטחת מידע
  האוניברסיטה הפתוחה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת האוניברסיטה הפתוחה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך האוניברסיטה הפתוחה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האוניברסיטה הפתוחה.

 • דין וסמכות שיפוט
  • על השימוש באתר פאר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר פאר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר ולרבות העיתון הדיגיטלי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר פאר ואני מסכים להם
ומאשר כי אפעל בהתאם להם.