Line

פרטים אישיים:

Telephone משרד: 02-6773318
Fax פקס: 02-6789124
Email דוא"ל: drorb@openu.ac.il

חזרה

לימודים:

1991

תואר שלישי (Ph.D.) בביולוגיה מולקולרית, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית.  נושא העבודה: אירגון מחדש בDNA- המשפיע על המבנה ומצב הקיום של הפלסמיד pSG1 מ-Streptomyces griseus .
בהדרכת פרופ' עמיקם כהן, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית.

1984

תואר מוסמך (M.Sc.) בגנטיקה - האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת גמר בהדרכת פרופ' עמיקם כהן, במחלקה לגנטיקה מולקולרית ביה"ס לרפואה:         הפלסמיד pSG1 מ-Streptomyces griseus .

1981 תואר בוגר (B.Sc.) בביולוגיה - האוניברסיטה העברית בירושלים.

חזרה

נסיון מקצועי (מלבד האוניברסיטה הפתוחה):

2002-1994 מרצה בשלוחה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן במכללת יהודה ושומרון, אריאל.
1995-1994 מרצה בשלוחה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן במכללת עמק הירדן, צמח.
1994-1993 מרצה במכללת הדסה, בחוג למעבדנות במדעי הרפואה.
1990-1985 אסיסטנט ומדריך במכון למיקרוביולוגיה, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית.
מ-1986 חבר באגודה הישראלית למיקרוביולוגיה

חזרה

מחקר:

1997-1995 מחקר במעבדה של ד"ר אלברט טרבלוס, במחלקה לביולוגיה מולקולרית, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים. ביולוגיה מולקולרית של פריונים.
1994-1991 מחקר (השתלמות בתר-דוקטורלית) במעבדות המחקר של פרופ' הלל ברקוביאר ופרופ' עמנואל הנסקי, המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים. ביולוגיה מולקולרית בחיידקי ,Mycobacteria Brucella וחיידקים מפרקי נפט.
1990-1981 מחקר במעבדה של פרופסור עמיקם כהן במחלקה לגנטיקה מולקולרית, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. התמחות בביולוגיה מולקולרית בחיידקי Escherichia coli ו-Streptomyces ואנליזה של רצפים באמצעות מחשב (ביואינפורמטיקה).

חזרה

הוראה

Line

הוראה אקדמית באוניברסיטה הפתוחה:

מ-1994 מרכז הוראה, מנחה, משכתב ומפעיל אתר בקורס "עולם החיידקים".
מ-1995 מרכז הוראה, מנחה, משכתב ומפעיל אתר בקורס "התא מבנה ופעילות".
מ-1995 מרכז הוראה בקורס "הציטוסקלטון של תאים איקריוטיים".
1997-1995 מרכז הוראה ומנחה הקורס "מעבדה בתורת התא".
מ-2005 מנחה עבודות סמינריוניות בקורס "סימביוזה - חיים ביחד של יצורים".

חזרה

הוראה אקדמית במוסדות אחרים:

1988-1985 הוראה בקורס "מבוא למיקרוביולוגיה" לתלמידי שנה ב' ביולוגיה. המכון למיקרוביולוגיה, האוניברסיטה העברית.
1990-1985 הוראה בקורס "ביולוגיה של תאים פרוקריוטים" לתלמידי שנה ג' בביולוגיה. המכון למיקרוביולוגיה, האוניברסיטה העברית.
1990-1988

ריכוז המעבדות בקורס "מבוא למיקרוביולוגיה" לתלמידי שנה ב' בביולוגיה. המכון למיקרוביולוגיה, האוניברסיטה העברית.

1994-1993הוראת הקורס "הנדסה גנטית" (שיטות בסיסיות בביולוגיה מולקולרית) לתלמידי החוג למעבדנות במדעי הרפואה, מכללת הדסה, ירושלים. (30 שעות)
2001-1994 הוראת הקורס "בקטריולוגיה כללית ורפואית" בשלוחות האקדמיות של אוניברסיטת בר-אילן במכללת יהודה  ושומרון, אריאל, ובמכללת עמק הירדן, צמח. (56-52 שעות)
2005-1994 הוראת הקורס "אימונולוגיה ווירולוגיה" (56-52 שעות) בשלוחה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן במכללת יהודה  ושומרון, אריאל.
2005-1994

הוראת הקורס "מבוא לוירולוגיה" (14-13 שעות), בשלוחה האקדמית של אוניברסיטת בר-אילן במכללת יהודה  ושומרון, אריאל.

חזרה

השתלמויות וקורסים שאינם אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה:

2002-1998 הוראת קורס השתלמות מתוקשב בנושא: "חיידקים ואדם". למורים לביולוגיה       בחטיבת הביניים. פרויקט תמי"ד. (20 שעות)
1988 הוראת קורס השתלמות בנושא: "חיידקים גם בסביבה מתוקשבת". למורים לביולוגיה בחטיבה העליונה. היחידה להשתלמויות מורים. (28 שעות)
1998

הוראת קורס השתלמות בנושא: "זיהוי חיידקים גורמי מחלות וחיידקים    סביבתיים". לעובדי המעבדות המיקרוביולוגיות בחברת "אינטרפארם". היחידה להשתלמויות מורים, (30 שעות)

1999 הוראת החלק הבקטריולוגי (14 שעות) בקורס "עידן הביוטק בביה"ס התיכון" למורים לביולוגיה בחטיבה העליונה. היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה.
2000 הרצאה בנושא "חיידקים במזון" (2 שעות) - במסגרת הקורס "הזנה", פרויקט תמי"ד, האוניברסיטה הפתוחה.
2000 סדנה בנושא "גוף האדם באינטרנט" (3 שעות) - במסגרת הטלקורס "גוף האדם", האוניברסיטה הפתוחה.
2000

השתלמות בנושא: "חיידקים - זה לא רק מה שחשבתם". לעובדי מפעל "גלעם". היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה (12 שעות).

2001

השתלמות בנושאי בקטריולוגיה למורים לסיעוד (27 שעות), היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה.

2002

השתלמות בביולוגיה של התא וגנטיקה במסגרת הקורס: "מביולוגיה לננוטכנולוגיה". תפניתק, האוניברסיטה הפתוחה. (12 שעות מתוך 30).

2003

השתלמות בנושא: מבוא לביולוגיה תאית וגנטיקה". לעובדי מפעל "פרמ-אפ". היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה הפתוחה (21 שעות).

חזרה

השתלמויות וקורסים שאינם אקדמיים במקומות אחרים:

1995 הוראת קורס השתלמות בנושא: "שיטות בסיסיות בביולוגיה מולקולרית    ושימושיהן במעבדה המיקרוביולוגית הקלינית". לעובדי המעבדות במשרד הבריאות, ירושלים. (50 שעות)
1999

הרצאה בנושא "חידושים על חיידקים" במסגרת השתלמות מורים לביולוגיה באוניברסיטת בר-אילן (3 שעות)

2000

השתלמות בנושא "חיידקים ועקרונות ההנדסה הגנטית" (6 שעות) - היחידה להשתלמויות מורים, האוניברסיטה העברית.

2000 קורס בנושא: "מיקרוביולוגיה יישומית". למנהלי יחידות אספקה סטרילית במשרד הבריאות (20 שעות).

חזרה

השתתפות פעילה בכנסים:

Bar-Nir D. (1999) An Internet site of the course - "The World of  The Bacteria" Euro-Med Conference EedMed99, Tel -Aviv.

Bar-Nir D. and Klemes J. (Jan. 2000) Identifing Bacteria - Laboratory simulation: A new instructional software for Microbiology students. The Israel Society for Microbiology annual meeting, The Technion Medical school, Haifa

Bar-Nir D. (Jan. 2000) An internet site for the course - "The World of Bacteria". The Israel Society for Microbiology annual meeting, The Technion Medical school. Haifa.
Bar-Nir, D. and Klemes, J. (2002), "Bacteria in a Virtual World: Combining Technologies in Microbiology Teaching at the Open University", 1st Meital Conference, The Technion, Haifa.

חזרה

פעילויות נוספות באוניברסיטה הפתוחה:

מ-1996 יועץ אקדמי מחלקתי.
2004-1997

מנחה אישי לסטודנטים במדעי החיים

מ-2000

רכז טכנולוגיות מחלקתי ומפעיל אתרים, המחלקה למדעי הטבע והחיים.

מ-2000

אחראי פניות סטודנטים - המחלקה למדעי הטבע והחיים.

2002-2000

נציג המחלקה למדעי הטבע והחיים במועצת העובדים

2004-1998 יעוץ מדעי לסרטים במיקרוביולוגיה ביחידת השידורים.
1999-1998 פיתוח לומדה לקורס "עולם החיידקים": זיהוי חיידקים - הדמיית מעבדה.
מ-1998 פיתוח והפעלת אתרי איטנרנט באוניברסיטה הפתוחה:

חזרה

רשימת פרסומים

Line

ספרים וחומרי לימוד באוניברסיטה הפתוחה:

1. בר-ניר ד. (2000) מיון החיידקים לפי מוצאם האבולוציוני ותכונותיהם הפיסיולוגיות. נספח לקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה.
2. קלמס י., קמחי ב.  ובר-ניר ד. (2001) "ייצור חלבונים", יחידה 6 של הקורס "התא: מבנה ופעילות", האוניברסיטה הפתוחה
3. קלמס י., קמחי ב.  ובר-ניר ד. (2001) "ייצור חלבונים - מנגנוני ויסות ובקרה", יחידה 7 של הקורס "התא: מבנה ופעילות", האוניברסיטה הפתוחה.
4. קלמס י. ובר-ניר ד. (2006) "ציוני דרך, מיון ואבולוציה", יחידה 1 של הקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה (מהדורה זמנית).
5.

קלמס י. ובר-ניר ד. (2006) "מבנה ותפקוד", יחידה 2 של הקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה (מהדורה זמנית).

6.

קלמס י. ובר-ניר ד. (2003) "מפרט לאוכלוסיה", יחידה 3 של הקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה (מהדורה זמנית).

7.

קלמס י. ובר-ניר ד. (2006) "גידול וסביבה", יחידה 5 של הקורס "עולם החיידקים", האוניברסיטה הפתוחה (מהדורה זמנית).

חזרה

פרסומים מדעיים:

1. Cohen A, Bar-Nir D, Goedeke ME and Parag Y (1985). The integrated and free states of Streptomyces griseus plasmid pSG1. Plasmid, 13, 41-50.
2. Parag Y, Bar-Nir D, Goedeke ME and Cohen A (1986). Induction of  free plasmid, plasmid with reiteration, and derived mini-plasmid in  Streptomyces griseus. In Szabo G, Biro S and Goodfellow M (eds.). Biological, biochemical and biomedical aspects of actinomycetes. Akademiai Kiado. Budapest. pp. 87-89.
3. Bar-Nir D, Cohen A and Goedeke ME (1992). tDNAser sequences are involved in the excision of  Streptomyces griseus plasmid pSG1. Gene 122, 71-76.
4. Bar-Nir D, Goedeke ME and Parag Y (1994). DNA reiterations on Streptomyces griseus plasmid pSG1. Plasmid 32, 41-44.
5. Bachrach G, Bar-Nir D, Banai M and Bercovier H (1994) Identification and nucleotide sequence  of Brucella melitensis L7/L12 ribosomal protein. FEMS Microbiol. Lett. 120, 237-240.
6. Bachrach G, Colston MJ, Bercovier H, Bar-Nir D, Anderson C, Papavinasasundaram KG. (2000) A new single-copy mycobacterial plasmid, pMF1, from Mycobacterium fortuitum which is compatible with the pAL5000 replicon. Microbiology: 146:297-303.

חזרה

חומרי לימוד מחוץ לאו"פ:

1. פינס ע. ובר-ניר ד. (עורכים), תש"ן-תשנ"ב. מבוא למיקרוביולוגיה - מעבדה לתלמידי שנה ב' בביולוגיה. המכון למיקרוביולוגיה, ביה"ס לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

חזרה