?????
אופ
 
תוכן העניינים
פתח דבר *
מבנה אירגוני *
רשויות האוניברסיטה *
שינוי המבנה הארגוני *
השנה הראשונה ברעננה *
פיתוח אקדמי *
מחקר *
מחקרים של חברי הסגל האקדמי      
הוראה *
שילוב טכנולוגיות בהוראה *
סטודנטים *
בוגרים *
פרסומי האו"פ *
עובדים *
לימודים חוץ-אקדמיים *
קשרי חוץ *
אירועים *
בינוי ואחזקה *
תקצוב *