נספחים:

 ה א ו נ י ב ר ס י ט ה   ה פ ת ו ח ה

דוח הנשיאה

השנה האקדמית תש"ע (2010-2009 )