נספחים:

 ה א ו נ י ב ר ס י ט ה   ה פ ת ו ח ה

דוח הנשיאה

השנה האקדמית תשע"א (2011-2010 )