דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריותקישור לתחום

 

בוגר במדעי החברה

עם התמקדות בחינוך

א.      לפחות 108 נ"זהערה 1 ובהן:

(i)

לפחות 84 נ"ז במדעי החברה, ובכללן –

לפחות 42 נ"ז בחינוךהערה 2

(ii)

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן –

לפחות 12 נ"ז מתקדמות בחינוךהערה 3

ו-6 נ"ז מתקדמות נוספות במדעי החברה

(iii)

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

 

ב.      לימודי תשתית: חובה – 22 נ"זהערה 4

 

ג.       לימודי חינוך: חובה ובחירה – 42 נ"ז

 

חובה – 24 נ"ז

 

 

בחירה – 18 נ"זהערה 7

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

 

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

מ

6

מ

6

מ

6

מ

6

מ

6

מ

6

מ

6

 

ד.       דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה, שמהן לפחות אחת בחינוך.

 

ה.      דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל  דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט בסעיף 11.1 בידיעון זה:

צבירת נקודות זכות לתואר

הוכחת ידע באנגלית

הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

קורס מרחיב דעתהערה 11

 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שימו לב! ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.

 

 


הערה 1

הקורס אנגלית: רמה A אינו מקנה נקודות זכות. לסטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 3 נ"ז, נקודות אלה מהוות חלק ממכסת הנ"ז לתואר, אך אינן נחשבות לנקודות במדעי החברה.

הערה 2

לפי הפירוט בסעיף ג.

הערה 3

12 הנקודות האלה נכללות במכסת 42 נקודות הזכות בחינוך הנדרשות בסעיף א(i).

הערה 4

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות בסעיף א(i).

הערה 5

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2009 ואילך חייבים בלימוד קורס זה. סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת לא יחויבו בלימוד הקורס כל עוד האישור בתוקף. סטודנטים ותיקים ללא תכנית לימודים מאושרת שצברו פחות מ-72 נ"ז עד סמסטר א2009 יחויבו בלימוד הקורס. מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו.

הערה 6

קורס זה הוא קורס חובה למי שהחל את לימודיו וסיים בהצלחה קורס ראשון מסמסטר א2004 ואילך. מי שאינו חייב בקורס זה יצבור 18 נ"ז בקורסי החובה בחינוך ו-24 נ"ז בקורסי הבחירה בחינוך.

הערה 7

למי שלמד לפני סמסטר א2006 את הקורס פיתוח והערכה של תכניות לימודים
(
10362), הקורס ייחשב כקורס בחירה בחינוך.

הערה 8

או הקורס (10631, 3 נ"ז), למי שלמד אותו לפני סמסטר א2006.

הערה 9

או הקורס דפוסי חברה בישראל (10239), למי שלמד אותו בעבר.

הערה 10

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנידון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

הערה 11

חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2008 ואילך.

 

 

 


 חזרה