דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריות דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריות

בוגר במדעי החברה עם התמקדות בתקשורת

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(i) לפחות 84 נ"ז במדעי החברה, ובכללן –
לפחות 65 נ"ז בתקשורתהערה 1
(ii) לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן –
לפחות 18 נ"ז מתקדמות בתקשורתהערה 2
(iii) לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה – 16 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב למדעי החברה (10159)הערה 4 פ 0
מבוא לסוציולוגיה (10134) פ 6
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) פ 3
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112) ר 3
שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (10285) ר 4

ג. לימודי חובה במדעי החברה – 7-6 נ"ז

אחד מבין:

מבוא למיקרוכלכלה (10131) + פ 3
מבוא למקרוכלכלה (10126)הערה 5 פ 4
מבוא לפסיכולוגיה (10136) פ 6
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (10165)הערה 6 ר 6
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (10205) ר 6
התנהגות ארגונית (10430) ר 6

ד. לימודי תקשורת: חובה – 62 נ"ז

(i) הקורסים (49 נ"ז):

תקשורת המונים (10408) ר 6
אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612)הערה 7 ר 6
תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (10439) ר 6
לשון ותקשורת (10668)הערה 8 ר 6
לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער (10698)הערה 9 ר 6
ניהול השיווק (10281) ר 6
תקשורת ודעת קהל (10716)הערה 10 ר 6
קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712)הערה 11,הערה 12 ר 6
ניהול הפרסום (10344)הערה 13 מ 6

(ii) סדנות חובה – 4 נ"ז

יש לבחור שתי סדנות.

סדנה בכתיבה עיתונאית (10618) ר 2
סדנה בעריכה עיתונאית (10658) ר 2
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (10621) ר 2
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי (10746) ר 2

(iii) לפחות שניים מהקורסים (12 נ"ז):הערה 14

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503) מ 6
תקשורת כתרבות (10532) מ 6
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921) מ 6

ה. לימודי בחירה חופשית – לפחות 24 נ"ז

בלימודי הבחירה החופשית יש לכלול לפחות 6 נ"ז מתקדמות, וחובה ללמוד קורס מרחיב דעת אחדהערה 16 (ראו פרק 17 בידיעון האקדמי) ואת יתר הנקודות ניתן להשלים מקורסים בתקשורת או בכל דיסציפלינה אחרת.

ו. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה, שמהן לפחות אחת בתקשורת.

ז. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט בסעיף 11.1 בידיעון זה:

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.
הערה 1 לפי הפירוט בסעיף ד. סטודנטים שהחלו לימודים לפני סמסטר א1998 ולמדו לפי תכנית התמקדות בתקשורת שהיתה קיימת בעבר, יהיו זכאים לאישור התמקדות אם יעמדו בדרישות התכנית הקודמת במלואן.
הערה 2 18 הנקודות האלה נכללות במכסת 70 נקודות הזכות בתקשורת הנדרשות בסעיף א(i).
הערה 3 הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות לפי סעיף א(i).
הערה 4 חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם וסיימו בהצלחה קורס ראשון מסמסטר א2000 ואילך. מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו וכן סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לתכנות ולהכרת המחשב ויישומיו. החל מסמסטר א2006 הקורס אינו מקנה נקודות זכות. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 2 נ"ז, נקודות אלה ייכללו במסגרת הבחירה החופשית (ראו סעיף ה).
הערה 5 במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים.
הערה 6 או הקורס מבוא למדע המדינה (10162, 3 נ"ז), למי שלמד אותו בעבר (סטודנט שלמד קורס זה, ישלים 3 נ"ז מקורסי הבחירה) או הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20 (10223), למי שלמד אותו לפני א2005.
הערה 7 קורס זה מקנה כרגע 6 נקודות זכות. הקורס נמצא בתהליך שכתוב ולכשיסתיים יילמד במתכונת של 3 נ"ז. לימוד הקורס במתכונת הנוכחית של 6 נ"ז, אינו פוטר מקורסי חובה אחרים בתוכנית. עם זאת, ניתן להשתמש ב-3 נ"ז העודפות במקום 3 נ"ז רגילות בלימודי הבחירה החופשית.
הערה 8 בתכניות התקשורת קורס זה מחליף את הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת (10250). מי שלמד לפני סמסטר א2002 את הקורס (10250) פטור מלימוד קורס זה. קורס זה מקנה כרגע 6 נ"ז. החל מסמסטר א2010 הוא יילמד במתכונת של 3 נ"ז. לימוד הקורס במתכונת הנוכחית של 6 נ"ז, אינו פוטר מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן להשתמש ב-3 נ"ז העודפות במקום 3 נ"ז רגילות בלימודי הבחירה החופשית.
הערה 9 או הקורס 10631 (3 נ"ז), למי שלמד אותו לפני סמסטר א2006. מי שלמד את הקורס (10631) יוכל לצבור 46 נ"ז בדרישות סעיף ד(i) ו-62 נ"ז בקורסי החובה בתקשורת. את הנקודות החסרות ישלים בלימודי הבחירה החופשית.
הערה 10 או הקורס דעת קהל, תעמולה ודמוקרטיה (10533 או 10592) למי שלמד אותו בעבר. סטודנטים שהחלו לימודיהם וסיימו קורס ראשון בהצלחה לפני סמסטר א2005, אינם חייבים ללמוד קורס זה, ויידרשו ל-6 נ"ז פחות בקורסי החובה בתקשורת.
הערה 11 הקורס מחליף את קורס החובה סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (10421). אפשר לבחור את הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע במסגרת 16 נ"ז של קורס הבחירה החופשית בתכנית. השינוי יחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2008 ועל סטודנטים ותיקים שאין להם תכנית לימודים מאושרת ושלא למדו את הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (10421) לפני סמסטר א2008. סטודנטים שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף – השינוי לא יחול עליהם כל עוד התכנית בתוקף.
הערה 12 קורס זה מקנה כרגע 6 נ"ז. החל מסמסטר א2010 הוא יילמד במתכונת של 4 נ"ז. לימוד הקורס במתכונת הנוכחית של 6 נ"ז, אינו פוטר מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן להשתמש ב-2 נ"ז העודפות במקום 2 נ"ז רגילות בלימודי הבחירה החופשית.
הערה 13 מי שלמד קורס זה במתכונתו הישנה (4 נ"ז), יוכל ללמוד 2 נ"ז פחות בקורסי החובה בתקשורת ולפחות 16 נ"ז מתקדמות בתקשורת. בכל מקרה יש לצבור 24 נ"ז מתקדמות ובכללן לפחות 18 נ"ז בתקשורת.
הערה 14 מי שלמדו את הקורס עיונים בסקרים ומשאלי דעת-קהל (10350) לפני סמסטר א2008, או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודים מאושרת, הקורס ייחשב במסגרת קורס הבחירה המתקדם בתקשורת.
הערה 15 הקורס אנגלית: רמה A אינו מקנה נקודות זכות. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 3 נ"ז, נקודות אלה ייחשבו במסגרת הבחירה החופשית.
הערה 16 חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2008 ואילך.

חזרה