דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריות

 

בוגר במדעי החברה

 

עם התמקדות בסוציולוגיה ובתקשורת


החל מסמסטר 2009א תכנית התמקדות זו אינה מוצעת יותר. סטודנטים שהחלו לימודיהם באו"פ מסמסטר 2009א, לא יוכלו ללמוד לתכנית התמקדות זו. במקום תכנית זו מוצעת התכנית הדו-חוגית לתואר בוגר בסוציאולוגיה ובתקשורת.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית התמקדות זו לפני סמסטר 2009א, יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית זו או לעבור לתכנית הדו-חוגית בסוציאולוגיה ובתקשורת ולעמוד בכל הדרישות בה.

 

א.   לימודי תשתית: חובה – 18 נ"ז

 

 

 

ב.   לימודי סוציולוגיה ותקשורת: חובה ובחירה – 95 נ"ז

 

סוציולוגיה – 51 נ"ז

 

 

רמה

נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (10161)

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (10134)

פ

6

מבוא לאנתרופולוגיה (10153)

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (10495)

ר

6

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות  (10721)

ר

6

תיאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו  (10722)

ר

6


בחירה – 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (10485)

ר

6

החברה הקיבוצית - דפוסי שינוי והמשכיות (10295)

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (10682)

ר

6

מבוא לסוציולוגיה של העיר (10663)

ר

3

סטייה חברתית (10270)

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה  (10691)

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (10104)

ר

6

ישראל בעשור הראשון (10486)

ר

6

תיאטרון בחברה (10738)

ר

6

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (10569)

מ

6

מבוא לספורט וחברה (10583)

מ

6

ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי (10349)

מ

6

פערים ואי-שוויון בישראל (10576)

מ

6

סוציאליזציה (10376)

מ

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (10534)

מ

6

תרבות ארגונית (10566)

מ

6

 

 

      תקשורת – 44 נ"ז

 

 

רמה

נ"ז

חובה – 23 נ"ז

(i) הקורסים (19 נ"ז):

 

 

תקשורת המונים (10408)

ר

6

אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612)

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (10439)

ר

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712)

ר

4


(ii) שתיים מהסדנות (4 נ"ז):

 

 

כתיבה עיתונאית (10618)

ר

2

עריכה עיתונאית (10658)

ר

2

עיתונות טלוויזיה (10621)

ר

2


בחירה – 18 נ"ז,

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות

מבוא לבלשנות (10143)

פ

6

סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (10421)

ר

6

להבין סרטים - מבוא לאמנות הקולנוע (10640)

ר

6

לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער
(10698)

 

ר

 

6

מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)

ר

6

לשון ותקשורת (10668)

ר

3

תקשורת ודעת קהל (10716)

ר

6

עיונים בסקרים ומשאלי דעת-קהל (10350)

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)

מ

6

תקשורת כתרבות (10532)

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)

מ

6

ניהול הפרסום (10344)

מ

6

 

ג.   דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בסוציולוגיה ועבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

 

ד.   דרישות כלליות לתואר

 

עמידה בכל  דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט כאן:

˜   צבירת נקודות זכות לתואר

˜   הוכחת ידע באנגלית

˜   הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

 

 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו וכן סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לתכנות ולהכרת המחשב ויישומיו. החל מסמסטר א2006 הקורס אינו מקנה נקודות זכות. סך נקודות הזכות לתואר שיצברו סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 2 נ"ז, גבוה אפוא ב-2 נ"ז יותר מהתכנית הנוכחית.

קורס חובה למי שהחל לימודיו וסיים בהצלחה קורס ראשון מסמסטר א2007 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2007 ילמדו קורס זה במסגרת קורסי החובה או את הקורס פסיכולוגיה חברתית (10104) שבגינו יצברו 3 נ"ז נוספות בקורסי החובה בסוציולוגיה ובתכנית כולה.

מי שלמד את הקורס במתכונתו הישנה (4 נ"ז) יידרש לפחות 2 נ"ז בקורסי החובה בסוציולוגיה ובתכנית כולה.

או הקורס דפוסי חברה בישראל (10239) למי שלמד אותו בעבר.

או הקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (10367), למי שלמד אותו.

קורס חובה רק למי שצבר 36 נ"ז, או פחות, עד סמסטר ג2004. סטודנטים הפטורים מקורס זה יוכלו לצבור 6 נ"ז פחות בקורסי החובה ובתכנית כולה , בתנאי שיצברו לפחות 108 נ"ז.

מי שלמד את הקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (10367) במתכונתו הקודמת שהקנתה נ"ז מתקדמות, יהיה חייב לצבור 12 נ"ז מתקדמות נוספות בקורסי הבחירה בסוציולוגיה.

עבור מי שלמד את ניהול משאבי אנוש (10279),  נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות-הברית (10347), ביטחון סוציאלי (10558) לפני סמסטר 2008א, או שהקורס/ים נכללים לו בתכנית הלימודים המאושרת, הקורסים ייחשבו קורסי בחירה בסוציולוגיה.

או הקורס בין מדינה לחברה (10402, 3 נ"ז), למי שלמד אותו בעבר. אין ללמוד את שני הקורסים.

או הקורס עדה, לאום ומעמד בחברה הישראלית (10364), למי שלמד אותו בעבר. אין ללמוד את שני הקורסים.

קורס זה עובר שכתוב ועדכון והוראתו הופסקה. בעתיד, יוצע הקורס בגרסה מעודכנת או יוחלף בקורס אחר. סטודנטים שקורס זה כלול בתכנית הלימודים המאושרת שלהם ושלא ילמדו אותו במועדים המוצעים, מתבקשים להחליפו בקורס אחר ולשלוח תכנית לימודים מעודכנת לוועדה לאישור תכניות לימודים.  

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנידון. לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בסוציולוגיה במסגרת קורס זה.

קורס זה מקנה כרגע 6 נקודות זכות. הקורס נמצא בתהליך שכתוב ולכשיסתיים יילמד במתכונת של 3 נ"ז. לימוד הקורס כעת, במתכונת של 6 נ"ז, לא יפטור סטודנטים מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן יהיה להשתמש בנקודות העודפות לקבלת פטור במסגרת לימודי הבחירה בתקשורת ברמה הרגילה.

הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) יחליף את קורס החובה  לשון ותקשורת (10668) שהופך לאחד מקורסי הבחירה בתקשורת. השינוי חל על סטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2008א ועל סטודנטים ותיקים שאין להם תכנית לימודים מאושרת ושלא למדו את הקורס לשון ותקשורת (10668) לפני סמסטר 2008א או את הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת (10250) לפני סמסטר 2002א. סטודנטים שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף - השינוי לא יחול עליהם כל עוד התכנית בתוקף.

הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) מקנה כרגע 6 נ"ז. החל מסמסטר 2010א הוא יילמד במתכונת של 4 נ"ז. לימוד הקורס, במתכונת הנוכחית של 6 נ"ז, לא פוטר מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן להשתמש ב-2 נ"ז העודפות במקום 2 נ"ז רגילות בלימודי הבחירה.

בקורסי הסדנות ניתן לצבור 4 נ"ז לכל היותר.

עבור מי שלמדו את הקורס מוסר ועסקים (10523) לפני סמסטר 2008א, או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודים מאושרת, הקורס ייחשב במסגרת קורסי בחירה בתקשורת.

סטודנטים שלמדו או ילמדו את הקורסים אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612) או את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת (10712) במתכונת של 6 נ"ז יחוייבו ב-18 נ"ז בחירה מהן 12 נ"ז מתקדמות.

סטודנטים שלמדו לפני סמסטר א2005 קורסים שאינם מרשימה זו, יכולים לפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים ולבקש להכלילם במסגרת קורסי הבחירה בתקשורת.

או הקורס 10631 (3 נ"ז), למי שלמד אותו לפני סמסטר א2006.

או הקורס דעת קהל, תעמולה ודמוקרטיה (10533 או 10592), למי שלמד אותו בעבר.

קורס זה יפעל משנת 2009 במתכונת חדשה. תיאור הקורס יפורסם החוברת העדכונים לידיעון לקראת סמסטר 2009ב.

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם נכללים ברשימות קורסי החובה או הבחירה לתואר הנידון. חזרה