דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריות

 

בוגר במדעי החברה

 

עם התמקדות בפסיכולוגיה ובתקשורת


החל מסמסטר 2009א תכנית התמקדות זו אינה מוצעת יותר. סטודנטים שהחלו לימודיהם באו"פ מסמסטר 2009א, לא יוכלו ללמוד לתכנית התמקדות זו. במקום תכנית זו מוצעת התכנית הדו-חוגית לתואר בוגר בפסיכולוגיה ובתקשורת.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית התמקדות זו לפני סמסטר 2009א, יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית זו או לעבור לתכנית הדו-חוגית בפסיכולוגיה ובתקשורת ולעמוד בכל הדרישות בה.

 

א.   לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

 

 

ב.   לימודי פסיכולוגיה ותקשורת: חובה ובחירה – 101 נ"ז

     

פסיכולוגיה – 55 נ"ז

רמה

נ"ז


חובה – 40 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (10136)

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (10104)

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (10264)

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (10493)

ר

4

אישיות: תיאוריה ומחקר (10269)

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים (10252)

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (10615)

ר

6

פסיכופתולוגיה (10619)

ר

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה (91412)

-

-


בחירה – 15 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

אינטליגנציה אנושית (10620)

ר

3

פסיכולוגיה של המינים (10293)

ר

3

הפסיכולוגיה של שיפוט אינטואיטיבי (10352)

מ

6

דמיון חזותי וחלום (10547)

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (10524) או

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (10904) או

מ

6

פסיכולוגיה של השואה (10920)

מ

6

קשב חזותי (10525)

מ

6

נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (10557) או

מ

6

הזדהות עם קבוצות  (10575)

מ

6

עמדות ושכנוע (10361)

מ

6

ליקויי קריאה (10593) או

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים
(10905)

מ

6

סמינר מחקר בפסיכולוגיה - למצטיינים (10914)

מ

6

התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (91410)

-

-

 

     

 

תקשורת – 46 נ"ז

רמה

נ"ז

חובה – 31 נ"ז


(i) הקורסים (27 נ"ז):

 

 

מבוא לסוציולוגיה (10134)

פ

6

תקשורת המונים (10408)

ר

6

אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612)

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (10439)

ר

6

תקשורת ודעת קהל (10716) ,

ר

6


(ii) שתיים מהסדנות (4 נ"ז):

 

 

כתיבה עיתונאית (10618)

ר

2

עריכה עיתונאית (10658)

ר

2

עיתונות טלוויזיה (10621)

ר

2


בחירה – 15 נ"ז מהן 12 נ"ז מתקדמות

 

 

לגדול עם הטלוויזיה (19698)

ר

6

לשון ותקשורת (10668)

ר

3

מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)

ר

6

עיונים בסקרים ומשאלי דעת-קהל (10350)

מ

6

תקשורת כתרבות (10532)

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)

מ

6

 

ג.   דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אמפירית אחת בפסיכולוגיה ועבודה סמינריונית ב אחת תקשורת.

 

ד.   דרישות כלליות לתואר

 

עמידה בכל  דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט כאן:

˜   צבירת נקודות זכות לתואר

˜   הוכחת ידע באנגלית

˜   הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

 

 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

 

שימו לב! ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן אך ורק במכתב הנלווה לאישור הזכאות לתואר.

 


מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו וכן סטודנטים שלמדו את  הקורס מבוא לתכנות ולהכרת המחשב ויישומיו. החל מסמסטר א2006 הקורס אינו מקנה נקודות זכות. סך נקודות הזכות לתואר שיצברו סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 2 נ"ז, גבוה אפוא ב-2 נ"ז יותר מהתכנית הנוכחית.

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו לפני סמסטר ב2003 את הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: רגרסיה וניתוח שונות (10286).

חובה זו חלה על מי שהחל את לימודיו וסיים בהצלחה קורס ראשון מסמסטר א2002 ואילך. ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

למי שלמד בעבר את הקורס מבחנים פסיכולוגיים ב (3 נ"ז) ייחשב הקורס כקורס בחירה בפסיכולוגיה. למי שלמד לפני סמסטר א2004 את הקורס פסיכולוגיה בחינוך ייחשב הקורס כקורס בחירה בפסיכולוגיה.

החל מסמסטר א2007, בתכניות הלימוד בפסיכולוגיה (חד-חוגי, דו-חוגי, או פסיכולוגיה עם לימודי חטיבה) אפשר לבחור רק אחד מבין  הקורסים האלה במסגרת מכסת נקודות הבחירה המתקדמות. הגבלה זו לא תחול על סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת המכילה את שני הקורסים, כל עוד האישור בתוקף (חמש שנים ביום האישור).

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

קורס זה מקנה כרגע 6 נקודות זכות. הקורס נמצא בתהליך שכתוב ולכשיסתיים יילמד במתכונת של 3 נ"ז. לימוד הקורס כעת, במתכונת של 6 נ"ז, לא יפטור סטודנטים מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן יהיה להשתמש בנקודות העודפות לקבלת פטור במסגרת לימודי הבחירה בתקשורת ברמה הרגילה.

סטודנטים שלמדו את הקורס ממשל ופוליטיקה (10406) לפני סמסטר א2003 כחלק מקורסי החובה, אינם חייבים ללמוד קורס זה, אולם הם רשאים לבחור בו במסגרת קורסי הבחירה בתקשורת. בכל מקרה יש ללמוד לפחות 12 נ"ז ברמה מתקדמת בקורסים בתקשורת.

או הקורס דעת קהל, תעמולה ודמוקרטיה (10533 או 10592), למי שלמד אותו בעבר.

בקורסי הסדנות ניתן לצבור 4 נ"ז לכל היותר.

מי שלמד בעבר את הקורס דעת קהל ודמוקרטיה (10533 או 10592), יכול לבחור קורס ברמה רגילה, ובכל מקרה יש לצבור 12 נ"ז מתקדמות בתקשורת.
סטודנטים שלמדו את הקורס אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612) במתכונת של 6 נ"ז נדרשים ללמוד 12 נ"ז מתקדמות בלבד בלימודי הבחירה.

או הקורס (10631, 3 נ"ז), למי שלמד אותו לפני סמסטר א2006.

קורס זה מקנה כרגע 6 נ"ז. החל מסמסטר 2010א הוא יילמד במתכונת של 3 נ"ז.

קורס זה יפעל משנת 2009 במתכונת חדשה. תיאור הקורס יפורסם החוברת העדכונים לידיעון לקראת סמסטר 2009ב.


 חזרה