דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריות

 

בוגר במדעי החברה

 

עם התמקדות בניהול ובתקשורת


החל מסמסטר 2009א תכנית התמקדות זו אינה מוצעת יותר. סטודנטים שהחלו לימודיהם באו"פ מסמסטר 2009א, לא יוכלו ללמוד לתכנית התמקדות זו. במקום תכנית זו מוצעת התכנית הדו-חוגית לתואר בוגר בניהול ובתקשורת.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית התמקדות זו לפני סמסטר 2009א, יוכלו להמשיך לימודיהם בתכנית זו או לעבור לתכנית הדו-חוגית בניהול ובתקשורת ולעמוד בכל הדרישות בה.

 

 

א.   לימודי תשתית: חובה – 22-19 נ"ז

 

 

 

ב.   לימודי ניהול ותקשורת: חובה ובחירה – 89 נ"ז

      ניהול – 45 נ"ז

 

 

רמה

נ"ז

חובה – 27 נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (10131)

פ

3

התנהגות ארגונית (10430)

ר

6

יסודות החשבונאות (10280)

ר

6

ניהול השיווק (10281)

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (10230)

ר

6


בחירה – 18 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.,

דיני חוזים (10800)

פ

6

ניהול משאבי אנוש (10279)

ר

6

התנהגות צרכנים (10455)

ר

6

כלכלה ניהולית (10426)

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404)

ר

6

יסודות המינהל הציבורי (10437)

ר

6

מוסר ועסקים (10523)

מ

6

דיני עבודה (10354)

מ

6

יחסי עבודה  (10588)

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (10389)

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (10901)

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (10526)

מ

4

ניהול בין-לאומי (10517)

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (10596)

מ

6

תכנון מערכות דינמיות בזמן - יישום למשאבי אנוש (10516)

מ

6

ביטחון סוציאלי (10558)

מ

6

 

 

      תקשורת – 44 נ"ז

 

 

רמה

נ"ז

חובה – 23 נ"ז

 

 


(i) הקורסים (19 נ"ז):

 

 

תקשורת המונים (10408)

ר

6

אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612)

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (10439)

ר

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712)

ר

4


(ii) שתיים מהסדנות (4 נ"ז):

כתיבה עיתונאית (10618)

ר

2

עריכה עיתונאית (10658)

ר

2

עיתונות טלוויזיה (10621)

ר

2


בחירה – 21 נ"ז

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

מבוא לבלשנות (10143)

פ

6

לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער
(10698)

ר

6

סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (10421)

ר

6

להבין סרטים - מבוא לאמנות הקולנוע (10640)

ר

6

מיתוסים בתרבות הישראלית (10487)

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (10104)

ר

6

תקשורת ודעת קהל (10716)

ר

6

לשון ותקשורת (10668)

ר

3

עיונים בסקרים ומשאלי דעת-קהל (10350)

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (10503)

מ

6

תקשורת כתרבות (10532)

מ

6

ניהול הפרסום (10344)

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (10921)

מ

6

 

ג.   דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בניהול ועבודה סמינריונית אחת בתקשורת.

לרשותכם חוברת הדרכה לכתיבת עבודות סמינריוניות של המחלקה לניהול ולכלכלה

 

ד.   דרישות כלליות לתואר

 

עמידה בכל  דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט בסעיף 11.1 בידיעון האקדמי:

˜   צבירת נקודות זכות לתואר

˜   הוכחת ידע באנגלית

˜   הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

 

 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

 


חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם וסיימו בהצלחה קורס ראשון מסמסטר א2000 ואילך. מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו וכן סטודנטים שלמדו את  הקורס מבוא לתכנות ולהכרת המחשב ויישומיו. החל מסמסטר א2006 הקורס אינו מקנה נקודות זכות. סך נקודות הזכות לתואר שיצברו סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 2 נ"ז, גבוה אפוא ב-2 נ"ז יותר מהתכנית הנוכחית.

או הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20 (10223), למי שלמד אותו לפני סמסטר א2006.

למי שלמד בעבר אחד או יותר מבין הקורסים אסטרטגיה ליחידה עסקית, אסטרטגיה לחברה רב-עסקית, ייחשב הקורס כקורס בחירה מתקדם בניהול.

חלוקת נקודות הזכות המתקדמות בלימודי הבחירה, למי שלמד בעבר קורסים מתקדמים מקורסי הבחירה שהעניקו 4-3 נ"ז מתקדמות, יכולה להיות אף 9 נ"ז מתקדמות בתקשורת ו-15 נ"ז מתקדמות בניהול. בכל מקרה יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות בתואר כולו.

מי שלמד קורס זה במתכונתו הקודמת, בהיקף של 3 נ"ז, לא יוכל ללמוד את הקורס במתכונתו הנוכחית, המורחבת.

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנידון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם נכללים ברשימות קורסי החובה או הבחירה לתואר הנידון.

קורס זה מקנה כרגע 6 נקודות זכות. הקורס נמצא בתהליך שכתוב ולכשיסתיים יילמד במתכונת של 3 נ"ז. לימוד הקורס כעת, במתכונת של 6 נ"ז, לא יפטור סטודנטים מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן יהיה להשתמש בנקודות העודפות לקבלת פטור במסגרת לימודי הבחירה בתקשורת ברמה הרגילה.

מי שלמד קורס זה במתכונתו הישנה (4 נ"ז) יידרש ל-2 נ"ז פחות בקורסי החובה ובתכנית כולה.

הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) יחליף את קורס החובה  לשון ותקשורת (10668) שהופך לאחד מקורסי הבחירה בתקשורת. השינוי חל על סטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2008א ועל סטודנטים ותיקים שאין להם תכנית לימודים מאושרת ושלא למדו את הקורס לשון ותקשורת (10668) לפני סמסטר 2008א או את הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת (10250) לפני סמסטר 2002א. סטודנטים שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף - השינוי לא יחול עליהם כל עוד התכנית בתוקף.
הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (10712) מקנה כרגע 6 נ"ז. החל מסמסטר 2010א הוא יילמד במתכונת של 4 נ"ז. לימוד הקורס, במתכונת הנוכחית של 6 נ"ז, לא פוטר מקורסי חובה אחרים בתכנית. עם זאת, ניתן להשתמש ב-2 נ"ז העודפות במקום 2 נ"ז רגילות בלימודי הבחירה.

בקורסי הסדנות ניתן לצבור 4 נ"ז לכל היותר.

סטודנטים שלמדו או ילמדו את הקורס אמצעי תקשורת המונים בישראל (10612) או את הקורס קלאסיקה בחקר התקשורת (10712) במתכונת של 6 נ"ז יחויבו ב-18 נ"ז בחירה מהן 12 נ"ז מתקדמות.


 חזרה