קוד אתי

לתשומת ליבכם,
כל מחקר בבני אדם (למעט מחקרים רפואיים שהם בסמכויותיהן של ועדות הלסינקי), מחייב אישור של ועדת אתיקה מחלקתית או מוסדית. "מחקר בבני אדם" לצורך זה כולל גם סקרים, שאלונים, ראיונות, שימוש בנתונים על בני אדם מכל מאגר מידע, וכד'. חובה זו חלה בין אם נמעני המחקר הם עובדי האו"פ, תלמידיה, או כל קבוצת בני אדם אחרת.