לדף הבית מדריך לסטודנט לקבלת שירות

הרשמה

 

הרשמה

קבלת חומר הרשמה

הרשמה לקורסים

אישור על הרשמה ותשלום שכר לימוד או הפקה חוזרת של קבלה

שינוי הרשמה לקורס

בקשות מיוחדות

בקשות מיוחדות עקב שירות מילואים

בקשת אישור ללמוד קורס פעם שלישית

הרשמה לעבודה סמינריונית

שינוי הרשמה לעבודה סמינריונית

בקשת אישור הרשמה ליותר קורסים מהמכסה המותרת בסמסטר

עדכון פרטיים אישיים

עדכון נתוני מערכת מחשוב אישית

בקשת שובר הסדרת תשלום מהפיקדון בקרן  לחיילים משוחררים

בדיקת פרטי כרטיס אשראי המופעים בהרשאה הקבועה לחיוב

עדכון פרטי כרטיס אשראי ופרטי חשבון בנק

קבלת מידע על מאזן שמ"א

הגשת מועמדות ללימודים לתואר שני

הרשמה לעבודה מסכמת או עבודת תיזה בתואר שני

קבלת מידע על החלטות ועדת הקבלה ללימודי תואר שני

 

 

back

 

*  קבלת חומר הרשמה note8note7

אפשר לקבל ידיעון אקדמי, מדריך למועמדים ולנרשמים וחומרי הרשמה ללימודים לתואר ראשון ולתואר שני.  כמו כן ניתן לקבל חוברות הסבר על אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לפקולטות שונות באוניברסיטאות אחרות: אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן וכן לפקולטה לחקלאות ברחובות.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: * 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                      

דואר לגורם המטפל note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+V

פקס

09-7780651

פנייה טלפונית לגורם המטפל

09-7780881 , תא קולי

 

back

 

 * הרשמה לקורסים note7

אפשר להירשם לקורסים באמצעות הרשמה ישירה לאו"פ או באמצעות מוסד המקיים לימודים  של האו"פ.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל            

מרכז ההרשמה                        

דואר לגורם המטפל note1

+

קול האו"פ, 09-7781111note3

+

שאילתאnote3

+  V

 

 

back

 

* אישור על הרשמה ותשלום שכר לימוד או הפקה חוזרת של קבלה

כל הסטודנטים מקבלים אישור בכתב על קליטת הרשמתם.

אפשר לבקש אישור נוסף על הרשמה ותשלום שכר לימוד או הפקה חוזרת של קבלה שכבר נשלחה.

קבלת אישור זה כרוכה בתשלום.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל  note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+

קול האו"פ, 09-7781111 note4

+

פקס

09-7780651

שאילתא

+  V

 

back

 

* שינוי הרשמה לקורס note7

אפשר לבקש שינוי הרשמה לקורס, כגון: החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפת קורס ודחייתו וביטול הרשמה.

שינויי ההרשמה כרוכים בתשלום, בהתאם למועד קבלת הבקשה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל             

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל  note1

+

פקס

09-7780651  V

קול האו"פ, 09-7781111 - ביטול הרשמה לקורס

 

 

back

 

* בקשות מיוחדותnote 8

אפשר לבקש הפסקת לימודים של קורס עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך שאינו מאפשר לימודים תקינים.

על המבקשים לפנות בכתב בלבד ולצרף מסמכים רלבנטיים. יטופלו רק פניות

שיתקבלו עד תום שני שלישים של הסמסטר.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל            

מרכז ההרשמה                        

דואר לגורם המטפל note1

+V

פקס

09-7780651

 

back

 

 

* בקשות מיוחדות עקב שירות מילואים

אפשר לבקש דחיית לימודים של קורס עקב שירות מילואים של 14 יום לפחות במהלך הסמסטר.

על המבקשים לפנות בכתב ולצרף אישור על שירות מילואים. יטופלו פניות שיתקבלו עד שבוע ימים לפני מועד א הראשון של הבחינה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל            

מרכז ההרשמה                        

דואר לגורם המטפל note1

+V

פקס

09-7780651

 

back

 

 

* בקשת אישור ללמוד קורס פעם שלישית

סטודנטים המעוניינים ללמוד פעם שלישית קורס שהיו רשומים אליו פעמיים בעבר, חייבים

להירשם ולהגיש בקשה לקבלת אישור (בין שנכשלו ובין שלא עמדו בדרישות הקורס).

ההרשמה לקורס בפעם השלישית כרוכה בתשלום שכר לימוד מלא.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל              

המח' האקדמית הרלבנטית       

דואר לגורם המטפל

+

פקס

המח' האקדמית note5V

 

 

back

 

*  הרשמה לעבודה סמינריונית

אפשר להגיש בקשה להרשמה לעבודה סמינריונית, בהתאם למפורט כאן.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל              

מרכז ההרשמה                      

דואר לגורם המטפל

+

פקס

09-7780651

שאילתא

+  V

קול האו"פ, 09-7781111

+

 

back

 

*  שינוי הרשמה לעבודה סמינריונית

אפשר לבקש שינוי בהרשמה לעבודה סמינריונית, בהתאם למפורט  כאן.

השינוי כרוך בתשלום, בהתאם למועד קבלת הבקשה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל              

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל note1

+

פקס

09-7780651 V

 

back

 

 

 

* הגשת מועמדות ללימודים לתואר שני

אפשר להגיש מועמדות לתואר שני בהתאם למפורט כאן.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל              

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל note1

+ V

 

back

 

*  הרשמה לעבודה מסכמת או עבודת תיזה בתואר שני

אפשר להירשם לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בהתאם למפורט כאן.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל               

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל note1

+ 

 

 

back

 

*  בקשת אישור הרשמה ליותר קורסים מהמכסה המותרת בסמסטר

סטודנטים המעוניינים ללמוד יותר קורסים מהמכסה המותרת להם בסמסטר,

 חייבים להירשם ולהגיש בקשה לקבלת אישור.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל              

ליועץ אקדמי במח' האקדמית או ליועץ אקדמי במוסד לנרשמים באמצעות המוסד V

דואר לגורם המטפל note1note10

+ 

פקס

09-7780603 דיקנט הלימודים האקדמיים

 

back

 

 

* קבלת מידע על החלטות ועדת הקבלה ללימודי תואר שני

אפשר לקבל מידע על החלטות ועדת הקבלה ללימודי תואר שני.

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+

שאילתא

+  V

 

back

 

*  עדכון פרטים אישיים note8

הסטודנטים אחראים לעדכן את האו"פ על כל שינוי כתובת, שינוי כתובת email, שינוי מספר טלפון או שינוי שם.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                      

דואר לגורם המטפל note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+ 

פקס

09-7780651

מערכת שאילתא

+  V


ניתן להוריד את הטופס כאן.

back

 

 

*  עדכון נתוני מערכת מחשוב אישית note8

אפשר לעדכן את המידע הנוגע לציוד המחשוב שברשות הסטודנטים ואת האפשרות

 לקבל חומר בדואר אלקטרוני.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                       

דואר לגורם המטפל note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+

קול האו"פ, 09-7781111

+

פקס

09-7780651

שאילתא

+  V

 

back

 

*  בקשת שובר הסדרת תשלום מהפיקדון בקרן לחיילים משוחררים note8

חיילים משוחררים יכולים לשלם לאו"פ באמצעות הפיקדון בקרן לחיילים משוחררים.

אפשר לבקש שובר הסדרת תשלום מהפיקדון בקרן לחיילים משוחררים.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות: *

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                      

דואר לגורם המטפל note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+  V

פקס

09-7780651

 

back

 

*  בדיקת פרטי כרטיס אשראי המופיעים בהרשאה הקבועה לחיוב

אפשר לבדוק את פרטי כרטיס האשראי הקלוטים במחשב האו"פ.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרות הבאה: *

קול האו"פ, 09-7781111           

+                                            

 

back

 

*  עדכון פרטי כרטיס אשראי ופרטי חשבון בנק

באחריות הסטודנטים לעדכן את האו"פ על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי (עדכון תום תוקף, פרטי כרטיס חדש, ביטול כרטיס) ובפרטי חשבון הבנק.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרות הבאה: *

קול האו"פ, 09-7781111             

+                                           


back

 

* קבלת מידע על מאזן שמ"א

אפשר לקבל מידע על מצב מאזן שמ"א.

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרות הבאה: *

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה                      

דואר לגורם המטפל note1

+

מוקד הפניות והמידע,
09-7782222

+

פקס

09-7780651

שאילתא

+  V

 


Back Line