הצטיינות במהלך הלימודים לתואר ראשון

מפעם לפעם אנו מעדכנים, מחדדים ומבהירים היבטים הקשורים בהצטיינות בלימודים. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי ששינויים אלה לא יפגעו בסטודנטים. מומלץ לעקוב אחר השינויים באתר האו"פ.

מצטייני נשיא ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים – תשע"ז

מצטייני נשיא ומצטייני דיקן הלימודים האקדמיים – תשע"ח

סטודנטים מצטיינים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו תעודה המעידה על הישגיהם בשנת הלימודים תשע"ח תעודות ההצטיינות יוענקו בתחילת שנת 2019.

קיימות שתי רמות הצטיינות:

 1. מצטייני דיקן הלימודים האקדמיים – ממוצע ציונים משוקלל 90 עד 95 (ללא עיגול ציון).
 2. מצטייני נשיא – ממוצע ציונים משוקלל 95 ומעלה (ללא עיגול ציון).

קביעת המצטיינים נעשית על פי הנתונים על הישגי הסטודנטים שברישומי האוניברסיטה הפתוחה,1 והודעה על כך תישלח לסטודנטים. הסטודנטים אינם יכולים להציג את מועמדותם לקבלת הצטיינות.

 1. סטודנטים יהיו זכאים להיכלל ברשימת המצטיינים (נשיא או דיקן הלימודים האקדמיים), בתנאי שיקיימו את כל הדרישות האלה:
  • א. סיימו בהצלחה לפחות חמישה2 קורסים אקדמיים שמקנים נ"ז בשנת הלימודים תשע"ח.
  • ב. הממוצע המשוקלל של כל ציוניהם הסופיים עומד באחת מרמות ההצטיינות הנדרשת להצטיינות נשיא או דיקן.
  • ג. לא נכשלו בקורסים אקדמיים שלמדו בתקופת ההצטיינות. אם נכשלו בקורס, חזרו עליו והצליחו, הכישלון לא נחשב.
  • ד. לא הושתה עליהם שלילת הצטיינות על-ידי ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.
 2. תעודת ההצטיינות תכלול את רשימת הקורסים שזיכו את הסטודנטים בהצטיינות.
 3. מצטייני הנשיא יקבלו מלגת3 הצטיינות בלימודים.

1 רשימת המצטיינים תיסגר ב-13 בדצמבר 2018.
המועד האחרון להגשת ערעור על הצטיינות (נשיא או דיקן הלימודים) הוא עד 10 ימים לאחר סגירת רשימת המצטיינים.

2 לסטודנטים עד גיל 18 ולחיילים בשירות חובה – לפחות ארבעה קורסים אקדמיים.

3 מלגה היא שווה ערך של שכ"ל בסיסי לקורס אקדמי אחד ואותה ניתן לנצל רק לצורך הרשמה ללימודים באוניברסיטה הפתוחה או לקבלת החזר על קורס.
סטודנטים מצטיינים עובדי האו"פ או בני משפחתם מדרגה ראשונה המקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודת הצטיינות ללא מלגה.


חזרה

הצטיינות לתואר

(ראו ציונים לתואר ראשון).