עמוד בית של האוניברסיטה הפתוחה

היחידה לקידום עובדי הוראה

פקס: 09-7780635
טלפון: 09-7781512
היחידה לקידום עובדי הוראה > הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד

הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד


אופן ההרשמה

 1. באמצעות הטלפון: 09-7781512 בימים א-ה, בשעות 16:00-9:00, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 2. באמצעות הפקס: 09-7780635, באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 3. באמצעות הדואר: האוניברסיטה הפתוחה, מרכז ההרשמה, דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808, רעננה 4310701.
  (בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן).
 4. באופן אישי: באוניברסיטה הפתוחה, היחידה לקידום עובדי הוראה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בין השעות 15:30-9:00.

שכר לימוד

 1. מספר התשלומים בכרטיס אשראי:
  עד ₪1,500 3 תשלומים  
  עד ₪2,000 4 תשלומים  
  עד ₪2,500 5 תשלומים  
  עד ₪3,000 6 תשלומים  
  מעל ₪3,000 7 תשלומים  
  מעל ₪3,000 10 תשלומים למשלמים בכרטיס אשראי בלבד
 2. דמי הרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד ונגבים מיידית בתשלום אחד.

אופן התשלום

 1. באמצעות רישום מקוון

 2. בכרטיס אשראי ("ויזה", "ישראכרט", "דיינרס", "אמריקן אקספרס", "לאומי קארד"):
  • בהסדר רגיל : בתשלומים כמפורט בסעיף "שכר לימוד".
  • בהסדר קרדיט : הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העשויים לחול בהם. התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב ריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שיקבעו על-ידי הבנק/חברת האשראי.

 3. המחאה/המחאות: בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים ושווים, עד למספר התשלומים המפורטים בסעיף "שכר לימוד". ההמחאה הראשונה תהיה לשבוע שלפני תחילת ההשתלמות או ליום ההרשמה (המאוחר מביניהם). תאריך ההמחאה האחרונה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום ההשתלמות.
  את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.

 4. בהתחייבות של מקום העבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה או של הגורם המשלם. המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו, חותמת, מספר ח"פ/ע"מ (אם אין, יש לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים כמתחייב מנוהל ההרשמה.

 5. הסדר תשלום ייחודי למורים בשנת שבתון המקבלים החזר מקרן ההשתלמות: האוניברסיטה מפעילה הסדר תשלום ייחודי על מנת לאפשר למורים לקבל את ההחזר מקרן ההשתלמות עוד לפני תחילת החיוב על-ידי האוניברסיטה הפתוחה:
  • תשלום בכרטיס אשראי : הנרשמים יחוייבו בחודש העוקב לאחר תחילת ההשתלמות במועד התשלום הראשון האפשרי.
  • תשלום בהמחאה : ניתן לשלם בהמחאה אחת דחויה לחודש לאחר תחילת ההשתלמות. קבלה תישלח לנרשם עם קליטת ההרשמה, ועליו להציג אותה בקרן ההשתלמות לשם קבלת ההחזר הכספי.

לתשומת לב

 1. תשלומי שכר לימוד המשולמים על-ידי מפעל, בית הספר או חברה עבור עובדים הנשלחים להשתלמות שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של מפעל או חברה. הטבה זו לא תחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

 2. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמיד/ה) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו, נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד של הקורס נשוא התובענה.
  הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמיד/ה. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמיד/ה) לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

 3. האוניברסיטה שומרת לה את הזכות לא לקיים השתלמויות שמספר הנרשמים אליהן לא יאפשר לפתוח אותן, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

 4. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
  הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה, או לקבל את כל הסכום ששילמו בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים. פרט לאמור לעיל, לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

 5. קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה, אינם משחררים את התלמיד מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמיד, חוב לאוניברסיטה שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות התובענה.

הודעות לאוניברסיטה

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס למרכז הרשמה או למשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (אישור משלוח מהפקס או מהמחשב, דף פירוט שיחות מ"בזק", אישור על דואר רשום או אישור מהמחשב על משלוח דואר אלקטרוני). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפניה החדש שיתקבל בכתב.

הנחיות החלפת קורס

 1. בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה או למשרדי היחידה לעובדי הוראה.
 2. המועד הקובע הנו מועד קבלת הבקשה.
עיתוי קבלת הבקשה גובה התשלום הנדרש
עד המפגש השלישי (כולל) הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
מהמפגש הרביעי ואילך אין החלפת קורס

הנחיות ביטול הרשמה *


מועד קבלת בקשת הביטול גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד שבועיים לפני תחילת הקורס * דמי טיפול מינהלי בסך 80 ש"ח או דמי הרשמה אם נקבעו בקורס
במהלך שבועיים לפני תחילת הקורס * 10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחד ערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשים ערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשים ערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותר אין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה

* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010: אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב-5% משכר הלימוד המלא (כולל דמי הרשמה) או 80 ש"ח, הנמוך מבין השניים. לאחר המועד שצוין, יופעלו ההנחיות לביטול ההרשמה של האוניברסיטה הפתוחה.

דגשים והערות

 1. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד, למשרדי היחידה לקידום עובדי הוראה. לא יתקבלו הודעות ביטול/דחייה בטלפון.
 2. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה
 3. גובה הקיזוז המינימלי יהיה דמי הטיפול המנהלי בסך 80 ש"ח או דמי ההרשמה אם נקבעו בקורס – הגבוה מבין השניים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של ביטול ביוזמת התלמיד.
 4. בביטול הרשמה הבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה הינו על-פי שכר הלימוד המלא שנקבע לקורס ולא על-פי הסכום ששולם בפועל.
 5. בקורסים הכוללים עד 4 מפגשים המועד האחרון לביטול ולהחזר כספי הינו על-פי הטבלאות שלעיל או עד שחלף חצי מזמן הקורס – הנמוך מבין השניים.
 6. בהשתלמויות מרוכזות או השתלמויות הכוללות שהייה רצופה בבית הארחה/בית מלון, ו/או השתלמויות שלא משולם עבורן שכר לימוד אלא דמי הרשמה בלבד (מטעם עובדי הוראה) אין החזרים בגין ביטול הרשמה לאחר תחילת ההשתלמות.
 7. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך 3 שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למרכז ההרשמה בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 8. לבירורים בנושאים כספיים וקבלות ניתן לפנות למרכז ההרשמה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה, בימים א-ה, בין השעות 15:30-9:00, טלפון: 09-7781648.
 9. אי פתיחת קורס:
  האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם.

שינויים בלתי צפויים

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי היחידה לקידום עובדי הוראה או האוניברסיטה הפתוחה.


יצירת קשר
למידע נוסף נא מלא/י פרטיך
ונחזור אליך: